Főoldal » Hírek » Egy gyermek halálát okozta a gondatlan munkavégzés - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azt a vil­lany­sze­re­lőt, aki­nek gon­dat­lan mun­ká­ja miatt egy tíz­éves kis­lány vesz­tet­te éle­tét.

A vád­irat sze­rint az 52 éves, vil­lany­sze­re­lő kép­zett­sé­gű férfi 2021 janu­ár­já­ban elvál­lal­ta egy haj­más­ké­ri ház vil­la­mos­há­ló­za­tá­nak fel­újí­tá­sát, és 2021 feb­ru­ár­já­ban a mun­kát egy kol­lé­gá­ja segít­sé­gé­vel elkezd­te.

A mun­ká­la­to­kat a vád­lott irá­nyí­tot­ta, melyek végez­té­vel a koráb­ban levá­lasz­tott veze­té­ke­ket vissza­kö­töt­ték a háló­zat­ra, ám miu­tán szét­sze­re­lés­kor nem jelöl­ték meg a koráb­bi azo­nos színű veze­té­ke­ket, vissza­kö­tés­kor fel­cse­rél­ték azo­kat. A for­dí­tott veze­ték­be­kö­tés, és a ház régi háló­za­tá­nak sza­bály­ta­lan­sá­gai miatt a ház fűtés­rend­sze­re és a gáz­ve­ze­ték háló­za­ti feszült­ség alá került.

A mun­kát irá­nyí­tó vád­lott abban hibá­zott és járt el gon­dat­la­nul, hogy nem vég­zett tel­jes körű sze­re­lői ellen­őr­zést, és így nem fedte fel az érin­tés­vé­de­lem hibá­ját.

Néhány nap­pal a sze­re­lé­si mun­kák befe­je­zé­sét köve­tő­en a csa­lád tíz­éves kis­lá­nya rövid időre egye­dül maradt és für­dés köz­ben az öntött­vas radi­á­tor­ra akasz­tott, feszült­ség alá került fém polc­hoz érve, halá­los áram­ütést szen­ve­dett. A rövid­del ezt köve­tő­en haza­é­rő édes­any­ja és a men­tők újra­élesz­té­si kísér­le­te nem veze­tett ered­mény­re.

Az ügyész­ség a ter­helt­tel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, és a vil­lany­sze­re­lői szak­má­tól tör­té­nő hatá­ro­zott idejű eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak.