Főoldal » Hírek » Egy hónapon belül bíróságon a rabló

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít bíró­ság elé egy fér­fit, aki még augusz­tus­ban rabolt ki egy másik személyt.

Az elkö­ve­tő 2020. augusz­tus 12-én Abony­ban, az utcán figyelt fel a sér­tett­re. Mivel úgy gon­dol­ta, hogy lehet pénze, ezért elő­ször csak követ­te, majd szóba ele­gye­dett vele. Idő­köz­ben az elkö­ve­tő lakó­he­lyé­hez értek, oda a sér­te­tett becsal­ta, majd a ház­ban fenye­get­ni kezd­te élete kiol­tá­sá­val arra az eset­re, ha nem adja át a nála lévő készpénzt.

Mivel a sér­tett ezt vona­ko­dott tel­je­sí­te­ni, az elkö­ve­tő ellök­te, illet­ve ököl­lel meg­ütöt­te. A sér­tett mene­kül­ni pró­bált, de az elkö­ve­tő meg­ra­gad­ta a tor­kát és ismét meg­fe­nye­get­te, hogy meg­öli, ha nem adja át a pén­zét. Ennek a hatá­sá­ra a sér­tett átad­ta a nála lévő 5.500,- forin­tot és futva elmenekült.

A ceg­lé­di rend­őrök két napon belül elfog­ták az elkövetőt.

A nyo­mo­zás lefoly­ta­tá­sa után a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a mai napon, gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít­ja bíró­ság elé az elfo­gá­sát köve­tő­en letar­tóz­ta­tott fér­fit, rab­lás bűn­tet­te miatt.