Főoldal » Archív » Egy nap alatt bíróság elé állt az ittas vezető

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta pén­te­ken azt az itta­san veze­tő szlo­vák állam­pol­gárt, akit pén­tek reg­gel értek tet­ten a rendőrök.

 A fér­fit 2017. szep­tem­ber 15-én reg­gel 8 óra­kor iga­zol­tat­ták Nádúj­fa­lu­ban. A rend­őrök az intéz­ke­dés során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy ittas álla­pot­ban vezet­te a fele­sé­ge kocsiját.

A Bátony­te­re­nyei Rend­őr­ka­pi­tány­ság soron kívül, még aznap dél­előtt lefoly­tat­ta vele szem­ben a nyo­mo­zást, a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség pedig már pén­tek dél­ben bíró­ság elé állí­tot­ta őt.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta a vád­lott bűnös­sé­gét ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­ben, és az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en pénz­bün­te­tés­re ítél­te, 7 hónap­ra eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, és a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­ze­té­sé­re is kötelezte.