Főoldal » Hírek » Egy nap alatt két idős asszonyt akart kirabolni a kecskeméti nő - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy hely­be­li nő ellen, aki idén tavasszal, pár óra különb­ség­gel, Kecs­ke­mét köz­pont­já­ban két alka­lom­mal is idős nőkre támadt: egyi­kük­nek a nyílt utcán a fül­be­va­ló­ját akar­ta kitép­ni a fülé­ből, míg a másik eset­ben a pos­ta­hi­va­tal­ban vára­ko­zó idős hölgy tás­ká­ját pró­bál­ta meg­sze­rez­ni.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti nő – az ügy vád­lott­ja – 2022. már­ci­us 7-én reg­gel Kecs­ke­mét köz­pont­já­ban oda­lé­pett egy idős nőhöz és fel­szó­lí­tot­ta a fülé­ben lévő arany fül­be­va­lók átadá­sá­ra. Ezzel egy­ide­jű­leg már nyúlt is a sér­tett füle irá­nyá­ba, hogy kiránt­sa a fül­be­va­lót. Az idős nő ekkor elha­jolt a vád­lott elől, majd dula­kod­ni kezd­tek, mely­nek során a sér­tett­nek sike­rült a rabló fogá­sá­ból kisza­ba­dul­nia és egy köze­li pék­ség­be besza­lad­nia. A rabló így végül nem tudta meg­sze­rez­ni idős áldo­za­ta 92 ezer forin­tot érő fül­be­va­ló­ját. A sér­tett a dula­ko­dás követ­kez­té­ben a kezén és az arcán 8 napon belül gyó­gyu­ló hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Alig három óra múlva a vád­lott meg­je­lent a köze­li pos­ta­épü­let­ben és egy ott vára­ko­zó idős nőhöz lépett, aki­nek erő­sen elkezd­te rán­gat­ni a mell­ka­sán átve­tett tás­ká­ját azért, hogy meg­sze­rez­ze. A rab­lót a táma­dást ész­le­lő és a sér­tett segít­sé­gé­re siető pos­tai alkal­ma­zot­tak meg­za­var­ták és a rend­őr­ség kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­tot­ták.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű nőt két rend­be­li a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő nő bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A fotók a rend­őr­sé­gi szem­le során készül­tek.