Főoldal » Hírek » Egy nap alatt négyszer próbáltak rabolni – videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtközleménye

Az ügy­ben 3 vád­lott van. Egyi­kük – tár­sai segít­sé­gé­vel és figye­lé­se mel­lett – egy napon belül 4 üzlet­ből pró­bált rabol­ni, végül csak az egyik­ből vitt el némi apró­pénzt, a többi rab­lás kísér­le­ti szak­ban maradt.

A vád­irat sze­rint egy 31 éves férfi két tár­sá­val – egy 23 és egy 20 éves fér­fi­val, akik test­vé­rek - előre meg­ál­la­po­dott abban, hogy rab­lás­sal pró­bál­nak pénz­hez jutni. Mód­sze­rük az volt, hogy a kivá­lasz­tott üzlet­be elő­ször a 23 éves férfi ment be azért, hogy elő­ze­te­sen fel­mér­je a körül­mé­nye­ket, ellen­őriz­ze, hogy férfi vagy női eladó tartózkodik-e bent, illet­ve vannak-e az üzlet­ben vásár­lók. Ezután a 31 éves vád­lott - a rab­lá­sok tet­te­se - ment be a bolt­ba, tár­sai bűn­se­géd­ként pedig az üzlet köz­vet­len köze­lé­ben vára­koz­tak és figyel­tek, hogy szük­ség ese­tén jelez­ni tud­ja­nak neki.

A fér­fi­ak 2021. janu­ár 31-én, dél­előtt elő­ször egy XXI. kerü­le­ti dohány­bolt­hoz men­tek. A 23 éves férfi fel­mér­te a körül­mé­nye­ket, 31 éves társa bement a bolt­ba és meg­fe­nye­get­te az eladó­nőt, hogy ha nem adja át neki a kassza tar­tal­mát, fejbe lövi. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra az eladó egy műanyag pohár­ban 1.300 forint apró­pénzt adott át a fér­fi­nak, aki azzal távo­zott az üzlet­ből. Tár­sai ezalatt figye­lés­sel támo­gat­ták az elkövetést.

Mint­egy negyed órá­val később, az elkö­ve­tők egy szin­tén XXI. kerü­le­ti dohány­bolt­ból pró­bál­tak rabol­ni, az eladó­nő azon­ban a fenye­ge­tés elle­né­re nem adott pénzt a 31 éves rab­ló­nak, hanem meg­nyom­ta a pánik­gom­bot, ezért a vád­lott elmenekült. 

Ezután a fér­fi­ak átmen­tek a XX. kerü­let­be, ahol elő­ször egy élel­mi­szer­bol­tot, majd azután egy dohány­bol­tot akar­tak kira­bol­ni. Az eladók azon­ban mind­két eset­ben meg­ta­gad­ták a bevé­tel átadá­sát, a dohány­bolt­ban dol­go­zó eladó pedig ráki­ál­tott a rab­ló­ra, hogy azon­nal hagy­ja el az üzletet.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­ak­kal szem­ben cso­por­to­san, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, ame­lyet a test­vér­pár bűn­se­géd­ként köve­tett el. Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A fel­vé­te­len mind a négy elkö­ve­té­si hely­szín lát­ha­tó. Az első eset­ben a férfi a zsák­má­nyolt, apró­pénz­zel teli pohár­ral jön ki a dohány­bolt­ból, a többi hely­szí­nen pedig az lát­ha­tó, aho­gyan a férfi fenye­ge­tés­sel pró­bál pénz­hez jutni.