Főoldal » Archív » Egy nap, két rablás

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a több­szö­rö­sen bün­tet­tet elő­éle­tű, 63 éves somi fér­fi­val szem­ben, aki egy nap alatt három bűn­cse­lek­ményt - köz­tük két rab­lást - köve­tett el Siófokon.

A vád­lott néhány nap­pal azután, hogy 2018 máju­sá­ban sza­ba­dult a bör­tön­ből, a reg­ge­li órák­ban Sió­fok­ra ment, ahol elha­tá­roz­ta, hogy akár bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se útján is, de ciga­ret­tát fog sze­rez­ni magá­nak. Be is ment az egyik dohány­bolt­ba, ahol egy doboz ciga­ret­tát kért, majd ami­kor a pult­ban dol­go­zó hölgy a kért árut elé­tet­te, azt fel­kap­ta, és fize­tés nél­kül kiment az üzletből.

Az eladó azon­ban a vád­lott után ment, és az utcán utol­ér­te. A vád­lott azért, hogy a lopott ciga­ret­tát meg­tart­sa, a könyö­ké­vel több­ször meg­lök­te a sér­tet­tet, és a lábá­ra is ráta­po­sott. Az eladó azon­ban kitar­tó volt, és ami­kor látta, hogy a lopott dohány­árú a vád­lott tás­ká­já­ban van, azt onnan gyor­san visszavette.

Néhány perc­cel a tör­tén­tek után a vád­lott egy köze­li áru­ház­ba ment, ahon­nan egy 8.000,-Ft érté­kű váll­tás­kát lopott el.

A vád­lott ezután újra ciga­ret­tát akart sze­rez­ni, ezért alig 10 perc­cel a koráb­bi eset után, újra fize­tés nél­kül ment ki egy dohány­üz­let­ből. A bolt két eladó­ja azon­ban ekkor sem hagy­ta annyi­ban a dol­got, és a vád­lot­tat az utcán utol­ér­ve fel­szó­lí­tot­ták a dohány­áru vissza­adá­sá­ra. Egyi­kük meg is fogta a vád­lott kar­ját, mire a vád­lott ráütött az eladó kezé­re. Ezalatt a másik eladó a vád­lott kabát­já­nak zse­bé­ből vissza tudta sze­rez­ni a lopott cigarettát.

A rend­őrök ezután elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a férfit.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra ne legyen bocsátható.