Főoldal » Hírek » Egy napon belül bíróság elé került az embercsempész - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Elfo­gá­sát köve­tő napon bíró­ság elé állí­tot­ta a Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség azt az ukrán ember­csem­pészt, akit a rend­őrök 2022. janu­ár 6-án haj­nal­ban Sümeg kör­nyé­kén állí­tot­tak meg. 

A vád sze­rint a 34 éves férfi néhány órá­val koráb­ban a magyar-szerb határ köze­lé­ben vett fel sze­mély­gép­ko­csi­já­ba tíz szír állam­pol­gárt azzal, hogy őket a jog­sza­bá­lyi elő­írá­sok meg­ke­rü­lé­sé­vel, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez szük­sé­ges okmá­nyok nél­kül Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa. Az uta­sok koráb­ban Szer­bia felől lép­ték át ille­gá­li­san a magyar határt. 

A rend­őri ellen­őr­zés során a sze­mély­gép­ko­csi­ban utazó mig­rán­so­kat, vala­mint a sofőrt elő­ál­lí­tot­ták, akit a Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai őri­zet­be vettek.

A rend­kí­vül gyors nyo­mo­zást köve­tő­en az ügyész­ség janu­ár 7-én a Tapol­cai Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta a ter­hel­tet, akit a bíró­ság bűnös­nek mon­dott ki ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben, ezért 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 5 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág területéről.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­bez­tek, ezért az nem jog­erős. A másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig a bíró­ság elren­del­te a férfi letartóztatását.