Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Egy nőt és egy férfit zsákmányolt ki - rendőrségi videóval - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy nőt vett rá arra, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tas­son és az abból szár­ma­zó pénzt a gya­nú­sí­tott­nak átad­ja. A gya­nú­sí­tott továb­bá egy kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tű fér­fit fenye­ge­tés­sel mun­ka­vég­zés­re kényszerített.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi 2009-ben ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, valót­la­nul közös jövő ígé­re­té­vel kecseg­tet­te, meg­kér­te, hogy köl­töz­zön hozzá kálo­zi ott­ho­ná­ba. Mivel egyi­kő­jük­nek sem volt jöve­del­me, a férfi azzal az ötlet­tel állt elő, hogy a sér­tett utaz­zon kül­föld­re, ott nyújt­son sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást és a kapott pénzt adja át, amely­ből meg tud­ják ala­poz­ni közös jövő­jü­ket. A nő Ang­li­á­ban, Német­or­szág­ban, Svájc­ban és Auszt­ri­á­ban is vég­zett pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get. Ami­kor a sér­tett már nem akar­ta foly­tat­ni a mun­kát, a férfi meg­fe­nye­get­te, illet­ve több­ször bán­tal­maz­ta. A nő 2021. novem­be­ré­ig rend­sze­re­sen foly­tat­ta a sze­xu­á­lis tevé­keny­sé­get és abból össze­sen mint­egy 5.000.000 forin­tot bocsá­tott a férfi rendelkezésére.

A férfi 2022 év eleje óta az ingat­la­ná­hoz tar­to­zó, embe­ri tar­tóz­ko­dás­ra alkal­mat­lan helyi­ség­ben szál­lást biz­to­sí­tott egy férfi részé­re, aki külön­bö­ző ház körü­li mun­ká­kat, illet­ve a kör­nyé­ken sze­zo­ná­lis mun­ká­kat vég­zett, és az abból szár­ma­zó bevé­tel tel­jes átadá­sa révén dol­goz­ta le a lak­ha­tá­sá­nak a költ­sé­ge­it. A sér­tett félt a fér­fi­től, mivel bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te. A gya­nú­sí­tott a jog­ta­lan előny érde­ké­ben a sér­tett kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét fenntartotta.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel – amely 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés – ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, továb­bá attól, hogy a tanú­kat befo­lyá­sol­ná, meg­fé­lem­lí­te­né, az eljá­rás sike­rét meg­hi­ú­sí­ta­ná. A gya­nú­sí­tott a cse­lek­ményt a vele szem­ben más bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt, annak dacá­ra követ­te el, vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda vide­ót és képe­ket is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/hajnali-imposztori-ebreszto#7