Főoldal » Hírek » Egy román, egy szerb és egy magyar embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - rendőrségi fotóval - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta a három külön­bö­ző állam­pol­gár­sá­gú ember­csem­pész letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2021. júni­us 30-án és júli­us 3-án össze­sen 35 kül­föl­di sze­mély­nek nyúj­tot­tak segít­sé­get az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A nyo­mo­zá­sok ada­tai sze­rint a román ember­csem­pész 2021. júni­us 30-án haj­nal­ban 12 szír, a szerb ember­csem­pész össze­sen 19, - 14 szír, 2 iraki, 2 palesz­tin és 1 egyip­to­mi -, míg a magyar ember­csem­pész 4 szír állam­pol­gárt vett fel a magyar-szerb határ köze­lé­ben a gép­ko­csi­já­ba azzal, hogy Nyugat-Európa felé szál­lít­ják őket. A román ember­csem­pész meg­pró­bált a ható­sá­gi ellen­őr­zés elől elme­ne­kül­ni, azon­ban Rác­ke­reszt­úr tér­sé­gé­ben a rend­őrök elfog­ták. A szerb ember­csem­pész a sze­mély­szál­lí­tás­ra nem alkal­mas, a rend­kí­vü­li hőség­ben szel­lő­zés­sel nem ren­del­ke­ző, viszony­lag kis­mé­re­tű gép­ko­csi­ba bezsú­folt 19 sze­méllyel köz­le­ke­dett, ami­kor a rend­őrök Enyin­gen ellen­őr­zés alá von­ták és cse­lek­mé­nyét leleplezték.

A gya­nú­sí­tot­tak ese­té­ben ala­po­san lehet tar­ta­ni a szö­ké­sük­től, elrej­tő­zé­sük­től, vala­mint attól, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vá­nyok­nak helyt adott és elren­del­te mind­há­rom gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A rend­őr­ség képet tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/hatarrendeszeti-osszesito-az-elmult-12-ora-6