Főoldal » Hírek » Egy székkel verte halálra a cigit kérő férfit - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki az őt pohár­ral meg­do­bó sér­tet­tet előbb ököl­lel, majd egy szék­kel több­ször fejen ütöt­te. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett rövid időn belül éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, hely­bé­li férfi 2022. szep­tem­ber 9. nap­ján Kecs­ke­mé­ten szűk csa­lá­di kör­ben a test­vé­re név­nap­ját ünne­pel­te. A vád­lott az ese­mé­nyen jelen­tős mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott, amely­től az udva­ron egy asz­tal­ra borul­va elaludt.

A dél­utá­ni órák­ban, hívat­la­nul ittas álla­pot­ban a sér­tett is meg­ér­ke­zett a ház­hoz. Besé­tált a nyi­tott kapun, majd az udva­ron alvó vád­lot­tól ciga­ret­tát kért. Erre az elkö­ve­tő fel­éb­redt és közöl­te a sér­tet­tel, hogy nem ad neki cigit, majd vissza­haj­tot­ta a fejét az asz­tal­ra. A sér­tett vála­szul egy pohár­ral hátul­ról fejbe dobta a vádlottat.

A férfi erre fel­ug­rott az asz­tal­tól, szem­be for­dult a sér­tet­tel és ököl­lel, több alka­lom­mal arcon ütöt­te, majd fel­ka­pott egy szé­ket és azzal több­ször, nagy erő­vel lesúj­tott a sér­tett fejé­re, aki az üté­sek­től a föld­re esett és a fejét a talaj­ba ütötte.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, majd kór­há­zi gyógy­ke­ze­lé­se elle­né­re két hóna­pon belül meg­halt. A bán­tal­ma­zás és a sér­tett halá­la között köz­ve­tett ok-okozati össze­füg­gés állt fenn.

A vád­lott több­ször állt már bíró­ság előtt, leg­utób­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből alig fél évvel a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en sza­ba­dult, jelen eljá­rás­ban már több­szö­rös vissza­eső­ként áll bíró­ság elé.

Az ügyész­ség a fér­fit halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a vád­lott a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó.  A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.