Főoldal » Archív » Egy személyautó három motorossal ütközött – vádemelésre került sor

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 76 éves békés­csa­bai fér­fi­val szem­ben, aki 2017. szep­tem­be­ré­ben Békés­csa­ba kül­te­rü­le­tén nem adta meg az elsőbb­sé­get három moto­ros­nak, akik a bal­eset követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A vád­lott 2017. szep­tem­ber 30. nap­ján 14 óra 15 perc körül a tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Békés­csa­ba lakott terü­le­tén kívül a 47. számú főúton Békés­csa­ba felől Mező­be­rény irá­nyá­ba. A vád­lott a hala­dá­sa köz­ben a 47. számú főút­ról a Fel­ső­nyo­más tanya 145. számú ingat­lan­hoz veze­tő útra úgy kanya­ro­dott nagy ívben balra, hogy eköz­ben nem biz­to­sí­tott elha­la­dá­si elsőbb­sé­get a 47. számú főút úttest­jén vele szem­ben motor­ke­rék­pár­ral köz­le­ke­dő, és egye­ne­sen tovább­ha­lad­ni szán­dé­ko­zó sér­tett­nek, így össze­üt­köz­tek. Ezt köve­tő­en a gép­ko­csi­nak neki­üt­kö­zött az első motor mögött, vele azo­nos irány­ban hala­dó továb­bi két motor­ke­rék­pár is. A bal­eset követ­kez­té­ben az első és a máso­dik motor­ke­rék­pár veze­tő­je súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, náluk mara­dan­dó fogya­té­kos­ság kiala­ku­lá­sa való­szí­nű­sít­he­tő. A har­ma­dik motor veze­tő­je könnyű, míg utasa szin­tén súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott a cse­lek­mé­nyé­vel meg­szeg­te a KRESZ 31.§ (5) bekez­dés c) pont­já­nak ca) alpont­já­ban fog­lal­ta­kat, amely sze­rint elsőbb­sé­get kell adni, ha a 28.§ (2) bekez­dés­ben fog­lal­tak­ból más nem követ­ke­zik, a balra beka­nya­ro­dó jár­mű­vel az úttes­ten szem­ből érke­ző és egye­ne­sen tovább­ha­la­dó vagy jobb­ra beka­nya­ro­dó jármű részére.

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja; az irány­adó bün­te­té­si tétel 1 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült 400.000.-Ft össze­gű bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.