Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Egy szennyvíztisztító telep engedett szennyvizet a patakba - az ügyészség fellépett a környezet védelme érdekében - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség tudo­má­sá­ra jutott, hogy egy patak­ba szenny­víz folyik, ame­lyet pont egy szenny­víz­tisz­tí­tó enged a vízbe. Az ügyész­ség vizs­gá­la­tot indított.

A Pest megyé­ből eredő patak részét képe­zi Magyar­or­szág öko­ló­gi­ai háló­za­tá­nak, és elő­for­dul­nak benne a jog­sza­bá­lyok alap­ján foko­zot­tan védett fajok. A patak for­rá­sá­nak tövé­ben lévő szenny­víz­tisz­tí­tó telep ezért csak szi­go­rú fel­té­te­lek­kel kapott enge­délyt a műkö­dés­re, így elő­ír­ták, hogy az üze­mel­te­tés során a fel­szín alat­ti vizek minő­sé­ge nem veszé­lyez­tet­he­tő. Az eset­le­ges koc­ká­za­tos anya­gok­kal kap­cso­lat­ban pedig foko­zott figyel­met kell for­dí­ta­ni arra, hogy a fel­szín alat­ti víz ne szennye­ződ­jön, és a patak­ba még várat­lan veszély­hely­zet ese­tén sem kerül­het nyers szennyvíz.

A hely­szí­nen az enge­dély­ben elő­ír­tak elle­né­re a szenny­víz­tisz­tí­tó telep­he­lyé­nek sar­ká­ban lévő kifo­lyó rész­nél, ugyan­ott, ahol a patak ered jelen­tő­sen erős szag­ha­tás volt tapasz­tal­ha­tó, és a patak víz­fel­szí­nén tisz­tí­tat­lan szenny­víz nyoma, embe­ri feká­lia és szenny­víz­iszap volt. A szennye­zés ter­je­del­mes sza­ka­szon, több száz méte­ren haladt előre a köze­li város felé, a víz folyá­sá­nak irá­nyá­ba.  A patak a város­ban sza­bad­idős tevé­keny­sé­get nyúj­tó hely­szí­ne­ken folyik át, és a város köz­pon­ti részén bele­fo­lyik egy másik patak­ba. Mind­ez köz­vet­len veszélyt jelent a lakos­ság és az élő­vi­lág szá­má­ra, mivel a tisz­tí­tat­lan szenny­víz folya­ma­to­san szennye­zi a fel­szí­ni és fel­szín alat­ti víz­kész­le­tet, amely két­száz­szo­ro­sá­ra növe­li a bak­te­ri­á­lis szennye­zés értékét.

A köz­ér­dek­vé­del­mi fel­ada­to­kat ellá­tó ügyész­ség ren­del­ke­zé­sé­re álló ada­tok azt támasz­tot­ták alá, hogy a szenny­víz­tisz­tí­tó telep a jog­sza­bá­lyo­kat súlyo­san meg­szeg­ve üze­melt, ezért a kör­nye­zet­ká­ro­sí­tás mielőb­bi meg­szün­te­tés érde­ké­ben az ügyész­ség intéz­ke­dett az ille­té­kes ható­ság felé a szük­sé­ges eljá­rás lefolytatására.