Főoldal » Archív » Egy tárgyalásról állították elő a zugírászattal gyanúsított férfit

A Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­ál­lí­tot­ta és zug­írá­szat bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki azt a bia­tor­bá­gyi fér­fit, aki annak elle­né­re vál­lalt ügy­vé­di meg­bí­zá­so­kat, hogy az ügy­vé­di kama­ra több mint egy éve kizár­ta a soraiból.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja koráb­ban Buda­pes­ten működ­te­tett egy ügy­vé­di iro­dát. 2016 szep­tem­be­ré­ben az ügy­vé­di kama­ra több okból kizár­ta őt az ügy­vé­dek sorából.

A férfi ennek elle­né­re tovább foly­tat­ta az ügy­vé­di tevé­keny­sé­gét. Több bün­te­tő­ügy­ben a nyo­mo­zás során, tár­gya­lá­so­kon védő­ként járt el, okira­to­kat szer­kesz­tett. Mun­ká­já­ért az ügy­fe­le­i­től díja­zást kért és foga­dott el.

A Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben zug­írá­szat bűn­tet­te miatt indí­tott nyo­mo­zást. E nyo­mo­zás során a nyo­mo­zó ügyé­szek a fér­fit egy, a Sze­ge­di Tör­vény­szé­ken 2018. janu­ár 31. nap­ján meg­tar­tott tár­gya­lá­son érték tet­ten, ahol az egyik vád­lott kép­vi­se­le­té­ben járt el, mint meg­ha­tal­ma­zott védő.

A nyo­mo­zó ügyé­szek a tár­gya­lás­ról elő­ál­lí­tot­ták a fér­fit, majd zug­írá­szat bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

A Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyész­ség a nyo­mo­zást a gya­nú­sí­tott ter­hé­re róha­tó bűn­cse­lek­mény tel­jes körű fel­tá­rá­sa és tisz­tá­zá­sa cél­já­ból soron kívül foly­tat­ja le.