Főoldal » Hírek » Egy üveg borért ölt - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, akit a Mis­kol­ci Tör­vény­szék több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt azzal, hogy a fegy­ház­bün­te­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let sze­rint az ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó férfi a csa­lád­já­val nagyon sze­rény anya­gi körül­mé­nyek között élt, nem ren­del­kez­tek rend­sze­res jöve­de­lem­mel. Anya­gi gond­jai átme­ne­ti meg­ol­dá­sa érde­ké­ben a vád­lott úgy dön­tött, hogy bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel sze­rez pénzt. Ennek érde­ké­ben a közel­ben lakó idős, 81 éves sér­tett ingat­la­nát, szo­ká­sa­it és láto­ga­tó­it hete­ken át meg­fi­gyel­te. Végül egy janu­á­ri éjsza­kán az egyik abla­kon keresz­tül bemá­szott az ingat­lan­ba és kuta­tott, de a zajra fel­éb­redt a sér­tett, akire a férfi rátá­madt. Ököl­lel, majd egy éles tárggyal meg­ütöt­te a fejét, ezt köve­tő­en pedig – a föl­dön hason fekvő sér­tett hátá­ra ülve – hát­ra­fe­szí­tet­te a nya­kát. Ezután a már esz­mé­let­len sér­tet­tet még leg­alább három­szor nagy erő­vel fejbe rúgta. A vád­lott – pénzt vagy egyéb érték­tár­gyat nem talál­va – végül egy üveg bor­ral távo­zott, mely­nek érté­ke mint­egy 1000 forint volt.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Az íté­le­tet az ügyész­ség tudo­má­sul vette, a vád­lott és védő­je pedig fel­men­té­sért fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bíró­ság dön­té­se tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott. A vád­lott által rend­kí­vül bru­tá­li­san elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás külö­nö­sen súlyos testi-lelki szen­ve­dést oko­zott az idős sér­tett­nek, aki­nek a véde­ke­zés­re esé­lye sem volt. A szá­mos súlyo­sí­tó körül­mény miatt a bün­te­tés célja kizá­ró­lag a lehe­tő leg­sú­lyo­sabb bün­te­tés alkal­ma­zá­sá­val, a férfi tár­sa­da­lom­ból való vég­le­ges kizá­rá­sá­val érhe­tő el.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.