Főoldal » Hírek » Vádemelés egy vezető beosztású orvos ellen – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy orvos és egy beteg­ápo­ló ellen, mert az orvos vesz­te­ge­té­si pén­zért valót­lan okok­kal vett fel illet­ve tar­tott bent kór­há­zi osz­tá­lyon beteg­ként olyan embe­re­ket, aki­ket a beteg­szál­lí­tó köz­ve­tí­tett felé. 

Az ügy egyik vád­lott­ja egy Pest vár­me­gyei kór­ház veze­tő beosz­tá­sú orvo­sa volt, aki önál­ló­an dönt­he­tett járó- és fek­vő­be­teg fel­vé­tel­ről. Az orvos mun­ká­já­ból adó­dó­an ismer­te meg a másik vád­lot­tat, aki beteg­szál­lí­tó­ként dogo­zott a kórházban.

A beteg­szál­lí­tó vád­lott elő­ször 2013 körül keres­te meg azzal az orvost, hogy egy idős bete­get el akar­nak bocsá­ta­ni a kór­ház egyik osz­tá­lyá­ról, de hoz­zá­tar­to­zói nem tud­ják elhe­lyez­ni. A beteg­szál­lí­tó azzal kap­cso­lat­ban érdek­lő­dött az orvos­nál, hogy pén­zért felvenné-e az ő osz­tá­lyá­ra. Mivel ebbe az orvos bele­egye­zett, ezért ezt köve­tő­en 2021. júli­us 1-ig a másik vád­lott rend­sze­re­sen köz­ve­tí­tett felé olyan embe­re­ket, akik pénzt fizet­tek bizo­nyos nem legá­lis szolgáltatásokért.

Az egyik cso­port­ba azok tar­toz­tak, akik nem tud­ták vagy nem akar­ták idős hoz­zá­tar­to­zó­i­kat elhe­lyez­ni azután, hogy a kór­ház­ból elbo­csá­tot­ták. Ekkor az orvos meg­fe­le­lő vesz­te­ge­té­si pénz elle­né­ben az idős sze­mé­lye­ket az álta­la irá­nyí­tott osz­tály­ra fel­vet­te és ott tar­tot­ta, amíg erre igény mutatkozott.

A másik cso­port­ba azok tar­toz­tak, akik­nek arra volt szük­sé­ge - külön­bö­ző okok­ból -, hogy őket fekvő- vagy járó­be­teg­nek nyil­vá­nít­sák illet­ve, hogy az ilyen jel­le­gű ellá­tá­suk­ról orvo­si iga­zo­lást kap­ja­nak anél­kül, hogy ez a valós álla­po­tot tük­röz­te volna. Az iga­zo­lá­so­kat azután táp­pénz igény­lé­sé­re hasz­nál­ták fel. 

A har­ma­dik cso­port­ba azok tar­toz­tak, akik más cél­ból kér­ték hamis iga­zo­lá­sok kiál­lí­tá­sát és az azt alá­tá­masz­tó doku­men­tá­ció kre­á­lá­sát az orvos­tól. Azok segít­sé­gé­vel ugyan­is pró­bál­ták elke­rül­ni bíró­sá­gi tár­gya­lá­so­kon tör­té­nő meg­je­le­nést, illet­ve - akár több­ször is - halasz­tást pró­bál­tak kiesz­kö­zöl­ni letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­té­sük megkezdésére.

Az "ügy­fe­lek" pár tíz­ezer­től több száz­ezer forin­tig ter­je­dő össze­ge­ket fizet­tek, ami leg­több­ször a beteg­szál­lí­tó vád­lot­ton keresz­tül jutott el az orvo­sig úgy, hogy abból a beteg­szál­lí­tó is részesült. 

Az orvost végül a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat buk­tat­ta le egy meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat során. Ekkor az orvos több­száz­ezer forin­tért vál­lal­ko­zott arra, hogy meg­fe­le­lő okira­to­kat állít ki, ame­lyek alkal­ma­sak lesz­nek arra, hogy azok­kal letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés meg­kez­dé­sé­nek elha­lasz­tá­sát kezdeményezzék.

A vád­irat sze­rint a cse­lek­mé­nyek­kel az orvos leg­alább öt és fél­mil­lió, míg a beteg­szál­lí­tó közel egy­mil­lió forint vesz­te­ge­té­si pénz­hez jutott.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség az ügy­ben az orvos­sal szem­ben 19, míg segí­tő­jé­vel szem­ben 17 rend­be­li  kor­rup­ci­ós cse­lek­mény miatt emelt vádat. Ezen túl az őket meg­ke­re­ső és a szol­gál­ta­tá­so­kért fize­tő továb­bi 9 sze­mély ellen is vád­eme­lés­re került sor a vesz­te­ge­tés miatt.