Főoldal » Hírek » Egyedi készítésű, milliós cipőt loptak a testvérek - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 35 éves lett állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki mint­egy öt hét­tel ezelőtt, a test­vé­ré­vel együtt, egy V. kerü­le­ti üzlet­ből ello­pott egy egye­di készí­té­sű, több mint 3 mil­lió forint érté­kű cipőt.

A vád­irat sze­rint 2023. már­ci­us 4-én a vád­lott és a test­vé­re egy V. kerü­le­ti üzlet­ben elő­ször néze­lőd­tek, majd az eladó­tól a vit­rin­ben elhe­lye­zett láb­be­lik érté­ke felől érdek­lőd­tek, majd távoz­tak. A fér­fi­ak pár perc­cel később azon­ban vissza­men­tek, a vit­rin­hez lép­tek, ahon­nan a vád­lott test­vé­re kivet­te az egyik egye­di készí­té­sű, mint­egy 3.300.000­ forint érté­kű láb­be­lit, amit a nad­rág­já­ba rej­tett. A vád­lott figye­lés­sel, illet­ve taka­rás­sal biz­to­sí­tot­ta test­vé­re cse­lek­mé­nyét, majd a lopott cipő­vel együtt mind­ket­ten elhagy­ták az üzle­tet.

A vád­lott test­vé­re az elkö­ve­tés után isme­ret­len hely­re távo­zott, utóbb azon­ban a lopott cipőt - a kár meg­té­rí­té­se érde­ké­ben - pos­tai kül­de­mény­ben vissza­jut­tat­ta Magyar­or­szág­ra, így azt a nyo­mo­zó ható­ság a tulaj­do­nos­nak kiad­ta.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 35 éves, bün­te­tett elő­éle­tű kül­föl­di fér­fit bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.