Főoldal » Archív » Egyetlen alkalommal több tízmillió forintot zsákmányoltak – letartóztatási indítvány

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik tavaly év végén egyet­len betö­rés­sel több, mint ötven­mil­lió forint­nyi kész­pénzt és mint­egy három tucat arany­ék­szert szereztek.

2019. decem­be­ré­nek utol­só nap­ja­i­ban a három elkö­ve­tő fel­tört egy éppen üre­sen álló duna­var­sá­nyi házat, majd a fal­ból kitép­tek és onnan elvit­tek két pán­cél­szek­rényt. Később a kiürí­tett szé­fe­ket a helyi teme­tő­ben hagyták.

A cse­lek­ménnyel több sér­tett tulaj­do­nát képe­ző, bel­föl­di és kül­föl­di pénz­nem­ben több, mint ötven­mil­lió forint kész­pénzt illet­ve majd­nem negy­ven darab arany­ék­szert zsákmányoltak.

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség két elkö­ve­tő vonat­ko­zá­sá­ban tett indít­ványt letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re a bűn­is­mét­lés illet­ve bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek elke­rü­lé­se érde­ké­ben. Har­ma­dik tár­suk más ügy­ben szin­tén fog­va­tar­tás­ban van.