Főoldal » Archív » Egyezség a bűnösség elismeréséről – vádemelés - FOTÓVAL

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a vád­eme­lést meg­elő­ző­en két elkö­ve­tő­vel kötött egyez­sé­get az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alapján. 

Az első­ren­dű vád­lott 2017. decem­ber 08. nap­ját meg­elő­ző fél­év­ben Buda­pes­ten mari­hu­á­nát szer­zett meg, amely­ből maga is fogyasz­tott, továb­bá azt hét fogyasz­tó­nak rész­ben ellen­ér­ték fejé­ben, rész­ben közös fogyasz­tás­ra átad­ta. A másod­ren­dű vád­lott Bécs­ben vásá­rolt mari­hu­á­nát, ame­lyet Magyar­or­szág­ra hozott, és azt 2017. decem­ber 08. nap­ján Kecs­ké­den az első­ren­dű vád­lott­nak elad­ta. A nyo­mo­zó ható­ság a két fér­fit az érté­ke­sí­tés során tet­ten érte, őket elfog­ta, a kül­föld­ről szár­ma­zó kábí­tó­szert lefog­lal­ta. A lefog­lalt kábí­tó­szer a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát közel két­sze­re­sen halad­ja meg, erre figye­lem­mel a bűn­cse­lek­ményt a Bün­te­tő Tör­vény­könyv két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

Az elkö­ve­tők a nyo­mo­zás során a bűnös­sé­gük­re is kiter­je­dő beis­me­rő val­lo­mást tet­tek, így az ügyész­ség és a gya­nú­sí­tot­tak egyez­sé­get kötöttek.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban, elő­ké­szí­tő ülés kere­té­ben, a meg­kö­tött egyez­ség­ben fog­lal­tak jóvá­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, ennek része­ként azt, hogy a bíró­ság az elkö­ve­tő­ket vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re, továb­bá a másod­ren­dű vád­lot­tat pénz­bün­te­tés­re ítél­je. Az ügyész­ség ezen túl­me­nő­en indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­ménnyel szer­zett gaz­da­go­dást az elkö­ve­tők­től vonja el, így az első­ren­dű vád­lot­tal szem­ben 177.500 forint, a másod­ren­dű vád­lot­tal szem­ben 300.000 forint vagyon­el­kob­zást alkalmazzon.

A 2018. júli­us 01. nap­já­tól hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény min­den bűn­cse­lek­mény ese­té­ben lehe­tő­vé teszi a vád­irat benyúj­tá­sa előtt az egyez­ség meg­kö­té­sét a bűnös­ség beis­me­ré­sé­ről és annak jog­kö­vet­kez­mé­nye­i­ről, azon­ban a vád­irat­ban rög­zí­ten­dő tény­ál­lás, a bűn­cse­lek­mény minő­sí­té­se, elkob­zás és vagyon­el­kob­zás nem lehet egyez­ség tár­gya. Amennyi­ben a bíró­ság az egyez­sé­get jóvá­hagy­ja, az ügy­ben tár­gya­lást nem tart, az íté­le­tet az ügy­ira­tok alap­ján hozza meg, továb­bá nincs helye fel­leb­be­zés­nek a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa, a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás és minő­sí­tés, a jóvá­ha­gyott  egyez­ség alap­ján meg­ál­la­pí­tott jog­hát­rá­nyok­kal szemben.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nyét a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság bírál­ja el.

Az ügy­ben a rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszert-arult-15#3