Főoldal » Archív » Egyezségkötés élet elleni bűncselekményben

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség vád­eme­lés előtt egyez­sé­get kötött azzal a gya­nú­sí­tot­tal, aki az elmér­ge­se­dett viszony hevé­ben kony­ha­kés­sel hátba szúr­ta lakó­tár­sát Hajdúdorogon.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en a vád­lott és a sér­tett szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­ló­ként élt élet­vi­tel­sze­rű­en közös isme­rő­sük haj­dú­do­ro­gi házában.

Mind­ket­ten rend­sze­re­sen ita­loz­tak, ebből adó­dó­an is gya­ko­ri­ak vol­tak közöt­tük a viták, ame­lyek több­ször tett­le­ges­ség­be torkolltak.

2017. decem­ber 1-jén 16 óra körü­li idő­ben mind­két ittas férfi a ház­ban tar­tóz­ko­dott, a vád­lott egy hosszú kés­sel a kezé­ben a kony­há­ban evett, szin­tén ittas lakó­tár­sa a nála lévő élel­mi­sze­re­ket pakol­ta be a spájz­ba, hát­tal állt a vád­lott­nak. Vitat­koz­tak, s az indu­la­tos vád­lott oda­lé­pett a sér­tett­hez, és hátul­ról bal lapoc­ka tájé­kon a kés­sel megszúrta.

Ezután a két férfi között dula­ko­dás ala­kult ki, végül a sér­tett el tudta venni a gya­nú­sí­tott kezé­ből a kést.

A sér­tett átha­to­ló szúrt, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, lég­mell ala­kult ki, ami köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérülés.

A haj­dú­do­ro­gi férfi a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa során tény­be­li és bűnös­ség­re is kiter­je­dő beis­me­rő val­lo­mást tett, majd a nyo­mo­zás befe­je­zé­sét köve­tő­en ügy­véd­jé­vel együtt a vele szem­ben kisza­ban­dó bün­te­tés mér­té­ké­re vonat­ko­zó egyez­ség meg­kö­té­sét kez­de­mé­nyez­te a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészségen.

A lefoly­ta­tott egyez­te­tés után a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség jegy­ző­könyv­be fog­lal­ta az egyez­sé­get, a letar­tóz­ta­tást meg­szün­tet­te, majd a vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék­re. A vád­irat­ban elő­ké­szí­tő ülés kere­té­ben a meg­kö­tött egyez­ség­ben fog­lal­tak jóvá­ha­gyá­sát indítványozta.

A 2018. júli­us 1-jén hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény min­den bűn­cse­lek­mény ese­té­ben lehe­tő­vé teszi a vád­irat benyúj­tá­sa előtt az egyez­ég meg­kö­té­sét a bűnös­ség beis­me­ré­sé­ről és annak jog­kö­vet­kez­mé­nye­i­ről, azon­ban a vád­irat­ban rög­zí­ten­dő tény­ál­lás és a bűn­cse­lek­mény minő­sí­té­se nem lehet az egyez­ség tárgya.

Az egyez­ség meg­kö­té­se egyi­ke azok­nak az eljá­rá­si for­mák­nak, ame­lyek lehe­tő­vé teszik a bün­te­tő­ügyek lefoly­ta­tá­sá­nak gyor­sí­tá­sát amel­lett, hogy haté­ko­nyan biz­to­sít­ják a bün­te­tő tör­vény­könyv­ben rög­zí­tett bün­te­té­si célok érvényesülését.