Főoldal » Hírek » Egyházi intézményeket fosztogatott egy férfi

Plé­bá­ni­á­ról, apát­ság­ból, papi ott­hon­ból lopott az az 58 éves szlo­vén állam­pol­gár­sá­gú férfi, aki a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­sét köve­tő­en letar­tóz­ta­tás­ban várja ügyé­nek tárgyalását. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő előbb 2015-ben, majd 2019-ben is köve­tett el Magyar­or­szá­gon lopá­so­kat, mind­annyi­szor egy­há­zi intéz­mé­nyek, illet­ve az ott lakók sérelmére.

A férfi 2015 nya­rán, a dél­utá­ni órák­ban az egyik keszt­he­lyi plé­bá­ni­á­nál jelent meg, ahova a nyi­tott ajtón át aka­dály­ta­la­nul beju­tott. Átku­tat­ta a plé­bá­nia iro­dá­ját, mely­nek során a helyi­ség­ben tar­tott pénz­ka­zet­ta kul­csát az író­asz­tal­ban meg­ta­lál­ta. A férfi a kazet­tát a kulccsal kinyi­tot­ta, a plé­bá­nia tulaj­do­nát képe­ző 356 000 forin­tot pedig elvit­te belőle.

A vád­lott 2019 nya­rán is vissza­tért Magyar­or­szág­ra, ahol előbb Tihany­ba, majd egy hét­tel később Szom­bat­hely­re utazott.

A férfi az apát­ság­ba látó­ga­tó­je­gyet vált­va jutott be, azon­ban a többi turis­tá­tól hama­ro­san külön vált, és egy vas­rá­csot fel­fe­szít­ve az eme­let­re ment. Az eme­le­ten az egyik szo­bát fel­tör­te, s onnan 600 000 forin­tot, illet­ve közel 1 600 000 forint érté­kű külön­bö­ző valu­tát tulaj­do­ní­tott el. A vád­lott továb­bi három helyi­ség­be is megró­bált bejut­ni, de azok­nak az ajta­já­val már nem bírt. A vas­rács és az ajtók meg­ron­gá­lá­sá­val az elkö­ve­tő 190 000 forin­tos ron­gá­lá­si kárt is okozott.

A vád­lott Szom­bat­he­lyen a 11 órai mise meg­kez­dé­sét kivár­va sur­rant be egy papi ott­hon­ba, mely­nek egyik szo­bá­já­ból a szek­rény­fi­ó­kot fel­fe­szít­ve 67 000 forin­tot, míg egy másik helyi­ség  nyi­tott író­asz­tal­fi­ók­já­ból 190 000 forin­tot vitt el.

A össze­sen hét­rend­be­li lopás­sal, illet­ve annak kísér­le­té­vel vádolt fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­ira­tá­ban azzal, hogy beis­me­ré­se és a tár­gya­lás­ról tör­té­nő lemon­dá­sa ese­té­re az ügy­ben eljá­ró Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság 3 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélje.