Főoldal » Hírek » Egyik áldozatát halálra verte, a másikat megszúrta, majd kútba dobta egy férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 26 éves férfi ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. A haj­lék­ta­lan vád­lott Mis­kol­con egyik alkal­mi isme­rő­sét egy faka­ró­val halál­ra verte, egy másik fér­fit kés­sel ötven­szer meg­szúr­ta, majd a holt­tes­tet pap­lan­hu­zat­ba teker­ve kútba dobta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott haj­lék­ta­lan­ként élt Mis­kol­con. 2020 augusz­tu­sá­ban meg­is­mer­ke­dett egy fér­fi­val, elcsal­ta egy hétvégi-házas öve­zet­be, majd közös ita­lo­zás után egy több mint más­fél méte­res faka­ró­val tizen­hét­szer test­szer­te meg­ütöt­te, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen meg­halt. A holt­tes­tet elvon­szol­ta és egy fás, bok­ros terü­le­ten elrej­tet­te.

2020 szep­tem­be­ré­ben a vád­lott más haj­lék­ta­la­nok­kal együtt Mis­kol­con egy elha­gya­tott épü­let­be köl­tö­zött. Az egyik este vala­mennyi­en ita­loz­tak, közü­lük a sér­tett férfi már elment alud­ni. A férfi utá­na­ment, és egy kés­sel ötven­szer meg­szúr­ta, majd a holt­tes­tet egy pap­lan­hu­zat­ba cso­ma­gol­ta és bedob­ta az udva­ron lévő kútba.

A vád­lott még szep­tem­ber ele­jén össze­is­mer­ke­dett egy fér­fi­val, aki­nek fel­ment a laká­sá­ra. Mind­ket­ten alko­holt ittak, és ami­kor a házi­gaz­da elaludt, a férfi a ruhá­za­tá­ból kivet­te a pénz­tár­cá­ját, abból 14.000 forin­tot, vala­mint sze­mé­lyes okmányt magá­hoz véve távo­zott.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy a bíró­ság a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gét zárja ki.