Főoldal » Archív » Egymás után három sértettet bántalmazott egy részeg férfi Esztergomban

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fia­tal fel­nőtt fér­fi­val szem­ben, aki Esz­ter­gom­ban, ittas álla­pot­ban bán­tal­ma­zott három sértettet. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő elkö­ve­tő 2018. ápri­lis 15. nap­ján, az éjje­li órák­ban, Esz­ter­gom egyik utcá­ján elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en, egy­más után három férfi sér­tett­re támadt oly módon, hogy a sér­tet­tek fejét ököl­lel, több alka­lom­mal meg­ütöt­te, továb­bá az egyik sér­tet­tet a föl­dön test­szer­te rugdosta.

A sér­tet­tek közül az egyik fér­fi­nak 8 napon túl gyó­gyu­ló arc­csont töré­se, a másik sér­tett­nek könnyebb sérü­lé­se kelet­ke­zett, a har­ma­dik férfi pedig a bán­tal­ma­zás során nem szen­ve­dett sérülést.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.