Főoldal » Az ügyészségről » „Egyszerűen, jogszerűen” – Csodaszerek

Az inter­ne­tes rek­lá­mok és a közös­sé­gi olda­lak tele van­nak olyan hir­de­té­sek­kel, ame­lyek arról szól­nak, hogy a külön­bö­ző gyógy­gom­bá­kat, növé­nye­ket vagy gyü­möl­csö­ket nagy kon­cent­rá­tum­ban tar­tal­ma­zó étrend-kiegészítők alkal­ma­sak a súlyos, akár daga­na­tos beteg­sé­gek gyó­gyí­tá­sá­ra, meg­elő­zé­sé­re. Van­nak ezek között olya­nok, ame­lyek­nek csak az egész­ség­re gya­ko­rolt ked­ve­ző hatá­sát eme­lik ki, azon­ban egyes ter­mé­kek hatás­fo­kát már-már a gyógy­sze­re­ké­hez hason­ló­nak vagy „min­den­re jó cso­da­szer­nek” mutat­ják be.  De vajon mit hihe­tünk el ezek­ből és mit nem? Lai­kus vásár­ló­ként hon­nan tudunk erről meggyőződni?

Dr. Jagusz­tin Tamás, a Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség osz­tály­ve­ze­tő ügyé­sze nyújt segít­sé­get abban, hogy könnyeb­ben tud­junk eliga­zod­ni az étrend-kiegészítők világában.

A kér­dés külö­nö­sen fon­tos, hiszen főleg azok kere­sik eze­ket a ter­mé­ke­ket, akik egész­ség­tu­da­tos élet­mód­juk, beteg­sé­gek­től való félel­mük vagy már meg­lé­vő beteg­sé­gük miatt éppen egész­sé­gük veszé­lyez­te­tett­sé­ge, illet­ve annak az érze­te miatt lel­ki­leg kiszol­gál­ta­tot­tab­bak és így könnyeb­ben befo­lyá­sol­ha­tók. Ráadá­sul a ked­ve­ző egész­ség­ügyi hatá­sú ter­mé­kek bizal­mi ter­mé­kek­nek tekint­he­tők, mivel a lai­kus fogyasz­tók ezek hatá­sa­it, tulaj­don­sá­ga­it nem isme­rik, és jel­lem­ző­en csak hosszabb idő alatt fej­tik ki hatá­su­kat. Ezért kiemel­ke­dő­en lénye­ges, hogy tudo­má­nyo­san bizo­nyí­tott állí­tá­so­kon ala­pu­ló, valós tájé­koz­ta­tás­ban részesüljenek.

A válasz fel­fe­dé­se előtt fel kell hív­nunk a figyel­met, hogy jelen írás csak az étrend-kiegészítőnek minő­sü­lő ter­mé­kek­re vonat­ko­zik. Étrend-kiegészítő az olyan élel­mi­szer, amely kon­cent­rált for­má­ban tar­tal­maz táp­anya­go­kat vagy egyéb táp­lál­ko­zá­si vagy élet­ta­ni hatás­sal ren­del­ke­ző anya­go­kat és a hagyo­má­nyos étren­det egé­szí­ti ki. A gyógy­sze­rek­re, gyógy­nö­vé­nyek­re, egyéb gyógy­ha­tá­sú készít­mé­nyek­re más sza­bá­lyok irányadók.

A hét­köz­na­pi keres­ke­del­mi for­ga­lom­ban, dro­gé­ri­ák­ban is kap­ha­tó, illet­ve az inter­net­ről is ren­del­he­tő étrend-kiegészítő ter­mé­kek (tab­let­ták, ita­lok, kivo­na­tok) szá­mos olyan táp­anyag­ból, egyéb össze­ve­tők­ből áll­nak, ame­lyek ked­ve­ző táp­lál­ko­zá­si vagy élet­ta­ni hatás­sal bír­nak. Azon­ban az, hogy alkalmasak-e ennél több­re, a követ­ke­ző­ket érde­mes tudni.

Különb­sé­get kell tenni az étrend- kiegé­szí­tők kap­csán két nagy cso­port között attól füg­gő­en, hogy a rek­lám mit tartalmaz:

Beteg­sé­gek elle­ni termékek

A leg­sú­lyo­sabb eset­kör, és ezért első­ként kell emlí­te­ni, ha az étrend-kiegészítőről beteg­sé­get meg­elő­ző, azt keze­lő tulaj­don­sá­got állí­ta­nak. Szá­mos eset­ben jelen­nek meg cukor­be­teg­ség­re, szív- és érrend­sze­ri vagy akár daga­na­tos beteg­ség keze­lé­sé­re aján­lott ter­mé­kek. A jog­sza­bá­lyok azon­ban tilt­ják, hogy étrend-kiegészítő kap­csán beteg­sé­get meg­elő­ző, vagy azt keze­lő tulaj­don­sá­got jelent­se­nek ki, ilyen­re még uta­lást sem lehet tenni, még akkor sem, ha egyéb­ként a ter­mék tény­le­ges hatá­sá­val össze­füg­gő­en a vál­lal­ko­zás vala­mi­lyen vizs­gá­la­tot foly­ta­tott. Ezért az ilyen tar­tal­mú rek­lá­mok jog­el­le­ne­sek, és a for­gal­ma­zó­ra jogi követ­kez­mé­nyek­kel jár­nak.

Beteg­sé­gek koc­ká­za­tá­nak csök­ken­té­sé­re, illet­ve egész­ség­meg­őr­zés­re kínált termékek

A máso­dik körbe azok a ter­mé­kek tar­toz­nak, ame­lyek­kel kap­cso­la­to­san az elő­ző­ek­hez képest „puhább” állí­tá­so­kat tesz a for­gal­ma­zó. Azt sugall­ják vagy sej­te­tik, hogy az adott ter­mék vagy annak vala­mely alko­tó­ele­me jelen­tő­sen csök­ken­ti egy beteg­ség kiala­ku­lá­sá­nak koc­ká­za­tát, vagy az adott élelmiszer-kiegészítő, illet­ve annak vala­mely alko­tó­ele­mé­nek fogyasz­tá­sa és az egész­ség között össze­füg­gés van. A rek­lá­mok­ban olyan kije­len­té­sek­kel talál­koz­ha­tunk pél­dá­ul, hogy a ter­mék sze­dé­se bár­mi­lyen  immun­hi­á­nyon képes javí­ta­ni, immun­erő­sí­tő, vissza­ál­lít­ja a ter­mé­sze­tes bél­fló­rát, méreg­te­le­ní­ti a májat, a gyo­mor­prob­lé­má­kat eny­hí­ti, a puf­fa­dást, gyo­mor­fe­kélyt ked­ve­ző­en befo­lyá­sol­ja, segí­ti a szív­mű­kö­dést, jóté­ko­nyan hat az érrend­szer­re, hor­mon­rend­szer­re, és hasonlók.

Ilyen kije­len­tést a vonat­ko­zó jog sze­rint csak akkor lehet tenni, ha az adott össze­te­vő­ről meg­ál­la­pí­tot­ták annak hatá­sos­sá­gát. Az Euró­pai Unió Bizott­sá­ga össze­gyűj­töt­te az összes tag­ál­lam­tól a lehet­sé­ges állí­tá­so­kat, össze­sen 44 000 dara­bot. Eze­ket az Euró­pai Élel­mi­szer­biz­ton­sá­gi Ható­ság meg­vizs­gál­ta, és tudo­má­nyos szak­vé­le­ményt adott arról, hogy mely alko­tó­ele­mek azok, ame­lyek hatá­sos­sá­ga tudo­má­nyo­san iga­zol­ha­tó. Az ered­mény egy jog­sza­bály és egy nyil­ván­tar­tás for­má­já­ban jelent meg, amit a  432/2012/EU ren­de­let tar­tal­maz. A ren­de­le­tet rend­sze­re­sen módo­sít­ják az egész­ség­re vonat­ko­zó, újon­nan enge­dé­lye­zett állí­tá­sok jegy­zé­ké­nek fris­sí­té­se érde­ké­ben. A nyil­ván­tar­tás itt talál­ha­tó meg: https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/health-claims/eu-register.

A jegy­zék­ből kide­rül, hogy csak néhány száz alko­tó­elem hatá­sos­sá­ga volt iga­zol­ha­tó, és azok is csak szi­go­rú fel­té­te­lek­kel. Néhány példa ezek közül:

 • a dió iga­zol­tan hoz­zá­já­rul a vér­erek rugal­mas­sá­gá­nak fenn­tar­tá­sá­hoz, ha leg­alább napi 30 gram­mot viszünk be,
 • a cink hoz­zá­já­rul a köröm, a bőr és a haj nor­mál álla­po­tá­nak fenntartásához,
 • napi 200 mg kakaó segít meg­őriz­ni az erek rugalmasságát,
 • a guar­gu­mi hoz­zá­já­rul a vér nor­mál kolesz­te­rin­szint­jé­nek fenn­tar­tá­sá­hoz, ha napi 10 gram­mot fogyasztunk,
 • a sze­lén hoz­zá­já­rul a pajzs­mi­rigy nor­mál műkö­dé­sé­hez és az oxi­da­tív stresszel szem­be­ni védelemhez,
 • az étke­zés része­ként elfo­gyasz­tott zab­ból és árpá­ból szár­ma­zó béta-glükán hoz­zá­já­rul a vér­cu­kor­szint csökkentéséhez,
 • napi 20 g oli­va­olaj poli­fe­nol­ja hoz­zá­já­rul az oxi­da­tív stresszel szem­be­ni védelemhez,
 • napi 250 mg omega-3 hoz­zá­já­rul a szív meg­fe­le­lő működéséhez,
 • az ördög­nyelv­ben talál­ha­tó napi 4 g glü­kom­an­nán hoz­zá­já­rul a nor­mál kolesz­te­rin­szint fenntartásához,
 • a jód hoz­zá­já­rul a pajzs­mi­rigy nor­mál működéshez,
 • a máj­ban, a tojás­ban vagy a kar­fi­ol­ban is meg­ta­lál­ha­tó kolin (Amennyi­ben az étrend­ki­egé­szí­tő 100 gramm­ra szá­mít­va ada­gon­ként leg­alább 82,5 mg kolint tar­tal­maz.) iga­zol­tan segí­ti a májműködést,
 • a len­mag­olaj­ban talál­ha­tó napi 10 g linol­sav hoz­zá­já­rul a kolesz­te­rin­szint fenntartásához.

Ezek­kel szem­ben nem talál­ták tudo­má­nyo­san iga­zolt­nak pél­dá­ul: a hia­lu­ron­sav segít meg­őriz­ni a bőr egész­sé­gét és a bőr fia­ta­los meg­je­le­né­sét, a kur­ku­min hoz­zá­já­rul az ízü­le­tek nor­mál műkö­dé­sé­hez, a Q10 koen­zim fenn­tart­ja a szív egész­sé­gét, segít­het fenn­tar­ta­ni az egész­sé­ges vér­nyo­mást vagy az egész­sé­ges kolesz­te­rin­szin­tet, a BCAA segí­ti a rege­ne­rá­ló­dást edzés után, az L-karnitin haté­ko­nyab­bá teszi az energia-anyagcserét.

A fen­ti­ek alap­ján lát­ha­tó, hogy óva­to­san bán­junk az étrend-kiegészítő ter­mé­kek rek­lám­já­ban lévő hang­za­tos és sokat ígérő kije­len­té­sek­kel. Ne felejt­sük el azt sem, hogy a vál­to­za­tos és kiegyen­sú­lyo­zott étrend elő­fel­té­te­le a jó egész­ség­nek. De az étrend is csu­pán egy azon szá­mos ténye­ző közül, ame­lyek befo­lyá­sol­ják bizo­nyos embe­ri beteg­sé­gek kiala­ku­lá­sát. Más ténye­zők, mint az élet­kor, a gene­ti­kai haj­lam, a fizi­kai akti­vi­tás szint­je, a dohány­ter­mé­kek és más kábí­tó hatá­sú anya­gok fogyasz­tá­sa, a kör­nye­ze­ti hatás és stressz mind befo­lyá­sol­hat­ják az embe­ri beteg­sé­gek kialakulását.

Tehát cso­da­sze­rek nin­cse­nek, ne vár­juk egy ter­mék­től sem a cso­dás gyó­gyu­lást, tegyünk min­den lehet­sé­ges for­má­ban az egész­sé­gün­kért! Régi igaz­ság az, hogy a kiegyen­sú­lyo­zott táp­lál­ko­zás mel­lett csak azt vigyük be a szer­ve­ze­tünk­be, amire való­ban szük­sé­günk van.

Az ügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi szak­em­be­rei már több olyan vál­lal­ko­zás­sal szem­ben is vizs­gá­la­tot indí­tot­tak, ame­lyek azt állí­tot­ták, hogy étrend-kiegészítőnek minő­sü­lő ter­mé­ke­ik alkal­ma­sak súlyos beteg­sé­gek gyó­gyí­tá­sá­ra vagy meg­elő­zé­sé­re. Az ilyen rek­lá­mo­kat az ügyé­szek a fogyasz­tók védel­me érde­ké­ben folya­ma­to­san figye­lem­mel kísérik.

Amennyi­ben eset­leg sze­ret­ne az enge­dé­lye­zett állí­tá­sok között keres­ni, azt a fent hivat­ko­zott 432/2012/EU ren­de­let­ben, vala­mint az aláb­bi lin­ken talál­ha­tó online kere­ső­ben tehe­ti meg:

https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/health-claims/eu-register

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R0432-20210517