Főoldal » Hírek » Legfőbb Ügyészség » „Egyszerűen, jogszerűen” – utazási szerződések – díjazás
Ha uta­zá­si iro­dá­val megyünk nya­ral­ni, az uta­zá­sért és annak meg­szer­ve­zé­sé­ért fize­tünk. De pon­to­san milyen költ­sé­ge­ket kell kifi­zet­nünk? Emelheti-e az árat az uta­zá­si iroda utólag?
 
Az ügyész­ség nem­csak bün­te­tő­ügyek­kel fog­lal­ko­zik, hanem az uta­zá­si szer­ző­dé­sek kap­csán is fel tud lépni tör­vény­sér­tő gya­kor­lat ese­tén. Rövid ani­má­ci­ónk­ban a szer­ve­zett uta­zá­sok díja­zá­sá­nak leg­fon­to­sabb sza­bá­lya­it mutat­juk be.