Főoldal » Hírek » Egzotikus állatokat hirdetett eladásra, de teljesíteni nem tudott – illusztrációval- a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy alföl­di fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő inter­ne­tes hir­de­té­sei és aján­lá­sai alap­ján káro­sí­tott meg négy olyan sze­mélyt, akik Magyar­or­szá­gon egzo­ti­kus­nak szá­mí­tó álla­to­kat sze­ret­tek volna vásárolni.

A vád­irat sze­rint a férfi ren­del­ke­zett állat­ker­ti gon­do­zói tapasz­ta­lat­tal, és jár­tas volt a más föld­ré­szek­ről szár­ma­zó emlő­sök tar­tá­sá­ban. A férfi az egzo­ti­kus álla­tok­kal fog­lal­ko­zók köré­ben egye­bek mel­lett arról volt ismert, hogy be tud sze­rez­ni ilyen egye­de­ket külföldről.

A ter­helt­nek azon­ban 2022. évben anya­gi nehéz­sé­gei támad­tak és tisz­tá­ban volt azzal, hogy nem­tel­je­sí­tés ese­tén az elő­leg­ként átutalt össze­ge­ket – azok más célra tör­té­nő fel­hasz­ná­lá­sa miatt – nem fogja vissza­ad­ni, de erről a sér­tet­te­ket nem tájékoztatta.

A csa­lárd férfi 2022 janu­ár­já­ban egy ken­gu­ru beszer­zé­sé­ért 84.000 forin­tot kért el elő­leg­ként, feb­ru­ár­ban két ormá­nyos med­vé­ért 200.000 forin­tot, már­ci­us­ban ismét egy ken­gu­ru­ért 90.000 forin­tot, míg május­ban két kapi­ba­rá­ért 115.944 forin­tot, de egyik eset­ben sem tel­je­sí­tett és az elő­le­ge­ket sem utal­ta vissza.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a fér­fi­val szemben.

Az illuszt­rá­ci­ó­ként szol­gá­ló kép a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia fel­hasz­ná­lá­sá­val készült.

Illusztráció egy egzotikus állatokat értékesítő férfiről.