Főoldal » Hírek » Éheztette kutyáit - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki elköl­tö­zött ingat­la­ná­ról, két kutyá­ját azon­ban ott­hagy­ta, ellá­tá­suk­ról nem gondoskodott.

A férfi ingat­la­nán két kutyát tar­tott. 2021. szep­tem­ber végén elköl­tö­zött, kutyá­it lánc­ra kötve, ház­őr­zés cél­já­ból, az ingat­lan udva­rán hagy­ta. Meg­be­szél­te szom­széd­já­val, hogy viszi az élel­met, amit a szom­széd beoszt­va az álla­tok­nak ad.

A vád­lott két­he­ten­te hat kilo­gramm csir­ke­lá­bat vitt a kutyák­nak, azt szom­széd­já­nál hagy­ta azzal, hogy ossza be részük­re. A szom­széd gon­dos­ko­dott a kutyák ivó­vi­zé­ről, de a férfi által vitt éle­lem nem volt elég, ezt jelez­te is a fér­fi­nak, aki azon­ban ezzel nem törő­dött, a kutyák meg­fe­le­lő táp­lá­lá­sá­ról nem gondoskodott.

A kutyák éhe­sek vol­tak, lát­ha­tó­an fogy­tak. A hideg idő bekö­szön­té­vel szen­ve­dé­sü­ket az is súlyos­bí­tot­ta, hogy nem volt búvó­he­lyük. Az álla­tok ele­gen­dő éle­lem és a hideg elle­ni búvó­hely nél­kül ellá­tat­la­nul marad­tak. Szen­ve­dé­sük­nek az vetett véget, hogy lakos­sá­gi beje­len­tés alap­ján 2021. decem­ber köze­pén ható­sá­gi állat­vé­del­mi ellen­őr­zés­re került sor, amit köve­tő­en az álla­to­kat a kom­lói ebren­dé­sze­ti telep­re szállították.

A vád­lott kutyá­it elhagy­ta, nekik külö­nös szen­ve­dést oko­zott. Cse­lek­mé­nye állat­kín­zás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, ami­nek a bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő szabadságvesztés.