Főoldal » Hírek » Éjjel, késsel támadt az alvó családra – vádemelés - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki volt élet­tár­sa csa­lád­já­ra támadt idén januárban.

A vád­irat sze­rint a férfi több­ször bán­tal­maz­ta, ille­tő­leg fenye­get­te volt élet­tár­sát, ami miatt a nő idén janu­ár­ban anya­ott­hon­ba távo­zott. Erről azon­ban a vád­lot­tat nem tájé­koz­tat­ta, aki rész­ben ebből az okból is adó­dó­an fel­ke­res­te volt élet­tár­sa test­vé­rét az egyik megye­be­li falu­ban. A vád­lott 2021. janu­ár 20. nap­ján, este 7 óra­kor jelent meg a sér­tett csa­lád­nál ittas álla­pot­ban és kérte, hogy ott alhas­son. Az élet­tár­sá­val tör­té­nő sza­kí­tást fel­dol­goz­ni nem tudó vád­lott kéré­sét a sér­tet­tek eluta­sí­tot­ták, azon­ban tart­va attól, hogy a férfi vissza­tér, a kaput becsuk­ták, lela­ka­tol­ták, vala­mint a kutyát is elen­ged­ték. A sér­tet­tek tet­tét az is indo­kol­ta, hogy a volt élet­társ figyel­mez­tet­te arra őket, hogy a vád­lott aznap már több­ször az éle­tük kiol­tá­sá­ra irá­nyu­ló fenye­ge­tést közölt vele.

A vád­lott ezután több­ször is hívo­gat­ta volt élet­tár­sa test­vé­rét, aki közöl­te vele, hogy a test­vé­ré­vel való kap­cso­lat­nak vége van, és hagy­ja őket békén. A vád­lott ezután elha­tá­roz­ta, hogy vissza­megy a sér­tet­tek lakó­he­lyé­re és a koráb­bi fenye­ge­té­se­it beváltja. 

Ebből a cél­ból vala­mi­vel éjfélt meg­elő­ző­en, a szom­szé­dos ingat­la­non keresz­tül az udvar­ra bemá­szott, majd a lakó­ház­ba ment. Az ingat­lan­ban a vád­lott test­vé­re, annak élet­tár­sa és közös gyer­me­kük egy ágy­ban alud­tak. A vád­lott az ágy­hoz lépett, majd azt kiál­tot­ta a sér­tet­tek felé, hogy „meg­ölöm a fia­dat, meg­hal­tok”, majd egy kés­sel az alvó gyer­mek­ko­rú felé szúrt. A gyer­mek édes­ap­ja a kia­bá­lás­ra fel­éb­redt, és egy ref­lex­sze­rű moz­du­lat­tal a szú­rást fel­fog­ta, míg a gyer­mek édes­any­ja a kis­ko­rút az ágy­ból kirán­tot­ta. A vád­lott ekkor az ágy­ban még ülő-fekvő hely­zet­ben levő édes­apa felé szúrt több alka­lom­mal. A táma­dás­nak akkor lett vége, ami­kor az édes­anya kia­bá­lá­sá­ra a másik szo­bá­ban alvó egyik hoz­zá­tar­to­zó fel­éb­redt, pok­ró­cot dobott a vád­lott fejé­re, vala­mint őt egy vas­cső­vel az ingat­lan­ból elker­get­ték. A meg­szúrt sér­tett élete köz­vet­len veszély­ben volt, azt csak a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó hoz­zá­tar­to­zók vér­zés­csil­la­pí­tá­sa, vala­mint az idő­ben kiér­ke­ző orvo­si segít­ség és élet­men­tő beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A főügyész­ség a vád­lot­tat több ember, rész­ben 14. élet­évét be nem töl­tött, rész­ben véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.