Főoldal » Archív » Éjszaka, késsel támadt egy nőre otthonában

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki éjsza­ka egy házba betört és ott kés­sel támadt a nőre.

A férfi ismer­te a sér­tett nő csa­lád­ját korább­ról. 2020. már­ci­us 27-én, éjsza­ka az elkö­ve­tő bemá­szott a sér­tett csa­ládjának ócsai ingatlan­já­ra, majd a garázs­ból magá­hoz vett egy kést, és karó­val bever­te a bejá­ra­ti ajtó abla­kát. Az így ütött lyu­kon keresz­tül benyúl­va kinyi­tot­ta az ajtót és bement. A férfi a házban a zajra elő­jö­vő sér­tet­tel össze­ta­lál­ko­zott, aki­nek két­szer a feje felé súj­tott a kés­sel. A sér­tett kezé­vel ráfo­gott a kés pen­gé­jé­re, így az a keze­in túl csak az orrát sér­tet­te meg. Ezt köve­tő­en a nő han­go­san kia­bálni kez­dett, mire az elkö­ve­tő elme­ne­kült a helyszínről.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ember­ölés bűn­tet­tének kísér­le­té­vel gyanú­sít­ja a férfit.

A Pest Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a férfi letar­tóz­ta­tását, mivel szö­késétől lehet tar­ta­ni, illet­ve fennáll a veszé­lye annak, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén újabb bűncse­lek­ményt követ­ne el.