Főoldal » Archív » Éjszaka rabolta ki a közelben lakó sértettet a hajdúhadházi férfi

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki éjsza­ka rátör­te az ajtót a nyári kony­há­ban alvó idős asszony­ra és a fülé­ből kitép­te az arany fülbevalót

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek idő­pont­já­ban állan­dó mun­ka­hellyel, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, meg­él­he­té­si nehéz­sé­gei voltak.

A férfi ismer­te a Haj­dú­had­há­zon a köze­lé­ben lakó idős asszonyt és azt is tudta, hogy az ingat­la­non lévő külön­ál­ló nyári kony­há­ban egye­dül él. A vád­lott 2019. janu­ár 15-én éjfél előtt rövid­del a nyi­tott kapun keresz­tül bement az udvar­ra, majd a nyári kony­ha épü­le­té­nek bezárt bejá­ra­ti ajta­ját benyom­ta. Fel­kap­csol­ta a lám­pát, mire a sér­tett fel­éb­redt és az ágyá­ban fel­ült. A férfi ekkor oda­lé­pett a sér­tett­hez és egy hir­te­len moz­du­lat­tal mind­két fülé­ből kitép­te az arany fül­be­va­lót, majd elsza­ladt a helyszínről.

A vád­lott a lopott fül­be­va­ló­kat más­nap Deb­re­cen­ben egy zálog­ház­ba bead­ta, ahol azo­kat a nyo­mo­zó ható­ság az eljá­rás során lefog­lal­ta. Az arany éksze­re­ket kiad­ta a sér­tett­nek, ezál­tal a közel 23.000 Ft kár tel­jes egé­szé­ben megtérült.

A fül­be­va­lók kité­pé­se követ­kez­té­ben a sér­tett a bal fülén hám­kar­co­lá­sos sérü­lést szen­ve­dett, mely 8 napon belül gyógyult.

A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő külö­nös vissza­eső vád­lott ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re és elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés és mel­lék­bün­te­té­sül köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ben biz­to­sí­tott lehe­tő­ség­gel élve a vád­irat­ban mér­té­kes indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­ményt és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, vele szem­ben a járás­bí­ró­ság 8 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tést és 9 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki.