Főoldal » Hírek » Elaludt az M3-as autópályán közlekedő sofőr, emiatt az árokba hajtott - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a vád sze­rint fáradt­sá­gá­ból ere­dő­en veze­tés köz­ben elaludt és az álta­la veze­tett jár­mű­sze­rel­vény lesod­ró­dott az autó­pá­lyá­ról, majd az olda­lá­ra borul­va állt meg.

A vád sze­rint a vád­lott 2020. szep­tem­ber 3-án haj­na­li 1 óra 30 perc körü­li idő­ben köz­le­ke­dett az M3-as autó­pá­lyán Nyír­egy­há­za felől Buda­pest irá­nyá­ba. A von­ta­tó­ban a jobb olda­li első ülé­sen utas­ként szál­lí­tot­ta édes­ap­ját, a sér­tet­tet, mind­ket­ten hasz­nál­ták a biz­ton­sá­gi övü­ket.

 Éjsza­kai látá­si viszo­nyok vol­tak, az úttest szá­raz volt, illet­ve az autó­pá­lya ezen sza­ka­szán gyér volt a for­ga­lom.

A vád­lott fáradt­sá­ga miatt a kor­mány­nál elaludt, emi­att a jár­mű­sze­rel­vénnyel leha­ladt az úttest­ről a jobb olda­lon lévő csa­pa­dék elve­ze­tő árok­ba, ahol a jobb olda­lá­ra borul­va állt meg.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vád­lott édes­ap­já­nak 8 napon túl gyó­gyu­ló sorozat-bordatörése kelet­ke­zett és test­szer­te 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A jár­mű­sze­rel­vény­ben maga a vád­lott is súlyo­san meg­sé­rült.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként jött létre a bal­eset és kelet­kez­tek a sér­tett sérü­lé­sei.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­ná­ná­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.