Főoldal » Archív » Elbocsátásuk miatt vétlen kollégájukon vettek elégtételt

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­lot­tak Fel­ső­zsol­ca kül­te­rü­le­tén műkö­dő egyik cég alkal­ma­zot­tai vol­tak, de 2018. decem­ber hónap köze­pén elbo­csá­tot­ták őket. Elbo­csá­tá­suk nap­ján mun­ka­he­lyük­ről távoz­va, a dél­utá­ni órák­ban, Mis­kol­con az egyik sörö­ző­ben ita­loz­tak, ami­kor a távol­sá­gi busz­meg­ál­ló­ba érke­zett – volt mun­kál­ta­tó­juk külön buszá­val – az egyik férfi kol­lé­gá­juk két nő mun­ka­tár­sá­val együtt.

A már leit­ta­so­dott vád­lot­tak oda­men­tek a fér­fi­hoz, és egyi­kük kér­dő­re vonta, mert azt fel­té­te­lez­ték, hogy miat­ta szűnt meg a mun­ka­vi­szo­nyuk.

A sér­tett hiába sza­bad­ko­zott, az egyik vád­lott ököl­lel arcon ütöt­te, ami­től a föld­re esett, majd mind­két vád­lott a föl­dön lévő sér­tet­tet több alka­lom­mal fején és a felső tes­tén meg­rug­dos­ta. A bán­tal­ma­zás foly­ta­tá­sát a jelen lévő két kol­lé­ga­nő aka­dá­lyoz­ta meg úgy, hogy a vád­lot­ta­kat elhúz­ták.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az arc, a fej és az orr 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­it szen­ved­te el. Könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lot­tak sza­bad­lá­bon van­nak, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét az egyik vád­lott tel­jes körű­en, míg a másik vád­lott rész­ben beis­mer­te – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, min­két vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.