Főoldal » Archív » Elbódította és kifosztotta a partnereit

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki elbó­dí­tot­ta, majd kifosz­tot­ta a társ­ke­re­ső olda­la­kon meg­is­mert partnereit.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy fia­tal nő külön­bö­ző inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­la­kon regiszt­rált, egy nem őt ábrá­zo­ló fény­kép­pel, álné­ven. 2018. szep­tem­ber ele­jén kap­cso­lat­ba lépett egy fér­fi­val, a bűn­ügy egyik sér­tett­jé­vel, aki­vel leve­lez­tek, tele­fon­szá­mot cse­rél­tek, majd a mar­git­szi­ge­ti szö­kő­kút­nál talál­ko­zót beszél­tek meg.

A nő a talál­ko­zó­ra magá­val vitt egy műanyag fla­kont, amely­ben bódí­tó hatá­sú szer volt, ezt átad­ta a fér­fi­nak és arra kérte, hogy az italt egy­szer­re hajt­sa fel. A sér­tett kiit­ta az italt, majd rövid beszél­ge­tés után elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét. A nő ekkor átku­tat­ta a férfi ruhá­ját, és a zse­bé­ből egy mobil­te­le­font, a nya­ká­ból pedig egy nyak­lán­cot elvett, majd eltűnt. A sér­tett csak más­nap reg­gel tért magá­hoz a mar­git­szi­ge­ti padon, ás orvos­hoz került, mert még min­dig zavart álla­pot­ban volt.

A nő más­nap egy másik, hason­ló módon meg­is­mert és elbó­dí­tott férfi érté­ke­it is meg­sze­rez­te. Ezt a sér­tet­tet rosszul­lé­te miatt kór­ház­ba kel­lett szállítani.

A Buda­ör­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói a nőt 2018. októ­ber 3-án, egy szó­ra­ko­zó­he­lyen fog­ták el. A gya­nú­sí­tott tás­ká­já­ban gyógy­sze­re­ket és fel­ol­dott gyógy­szer­rel teli üve­get találtak.

A kifosz­tás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott nő ese­té­ben az, hogy a nyo­mo­zás sike­rét bizo­nyí­té­kok elrej­té­sé­vel ne veszé­lyez­tes­se, újabb bűn­cse­lek­ményt ne köves­sen el és ne rej­tőz­zön el a ható­ság elől, kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tá­sá­val érhe­tő el.

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség ezért tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.