Főoldal » Hírek » Élete végéig fegyházban marad a rákóczifalvai hármas gyilkosság elkövetője - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te vala­mint kifosz­tás bűn­tet­te miatt tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt rákó­czi­fal­vai férfi ügyé­ben hozott első­fo­kú ítéletet.

A 29 éves  férfi Rákó­czi­fal­ván bru­tá­lis módon oltot­ta ki három isme­rő­sé­nek éle­tét oly módon, hogy őket lénye­gé­ben agyon­ver­te.  A férfi tet­té­nek elkö­ve­té­se után az elhunyt sér­tet­tek egyi­ké­nek bakan­csát eltu­laj­do­ní­tot­ta, egy másik áldo­za­tá­nak házá­ból pedig ruha­ne­mű­ket, élel­mi­sze­re­ket és illat­szert is magá­val vitt.

Az ügy­ben az első­fo­kon eljárt Szol­no­ki Tör­vény­szék a fia­tal fér­fit élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re és hosszú tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, továb­bá kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehetőségéből.

Az első­fo­kú íté­let ellen a cse­lek­mé­nye­ket a nyo­mo­zás során kez­det­ben beis­me­rő, majd később taga­dó férfi és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san eny­hí­tés – az élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­ből leg­ko­ráb­ban 30 év múlva tör­té­nő fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa – érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a nem jog­erős íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a 2022. janu­ár 11. nap­ján kihir­de­tett jog­erős íté­le­té­vel az első­fo­kú íté­le­tet helybenhagyta.

A másod­fo­kú bíró­ság a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ját oszt­va úgy ítél­te meg, hogy az első­fo­kú bíró­ság a meg­ala­po­zott dön­té­sé­ben helye­sen követ­kez­te­tett a férfi bűnös­sé­gé­re, cse­lek­mé­nye­it tör­vé­nye­sen minő­sí­tet­te, a kisza­bott bün­te­tés meg­fe­le­lő­en iga­zo­dik a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­hoz és a bűnös­sé­gi körül­mé­nyek­hez. Az íté­lő­táb­la is úgy látta, hogy a bün­te­tés­sel elér­ni kívánt célok eny­hébb bün­te­tés­sel nem lát­sza­nak biz­to­sí­tott­nak. A férfi cse­lek­mé­nyé­re és sze­mé­lyi­sé­gé­re tekin­tet­tel a másod­fo­kú bíró­ság sem látott esélyt arra, hogy a jövő­ben a tár­sa­da­lom tör­vény­tisz­te­lő tag­já­vá váljon.