Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető kábítószer-kereskedelem miatti vádemelésről

A Vas Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te, lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val és tár­sa­i­val szem­ben, akik a vád sze­rint egy Vas megyei köz­ség­ben mari­hu­á­nát ter­mesz­tet­tek, vala­mint Vas megyé­ben mari­hu­á­nát és spee­det érté­ke­sí­tet­tek, továb­bá a letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­ver­nek minő­sü­lő ismét­lő rend­sze­rű kis­pus­kát is a lakóhelyén.

A vád­irat sze­rint a letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi és a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző nő 2016 októ­be­ré­től 2016 decem­be­ré­ig egy Vas megyei köz­ség­ben lévő tar­tóz­ko­dá­si helyü­kön érté­ke­sí­tet­tek majd­nem 2 kg mari­hu­á­nát, és 5 gramm spee­det, össze­sen 1,8 mil­lió forin­tért két oszt­rák állam­pol­gár­nak, akik abból Auszt­ri­á­ban tovább­ér­té­ke­sí­tet­tek 1,3 kg mari­hu­á­nát és 3,6 gramm spee­det. Az oszt­rák állam­pol­gá­ro­kat Auszt­ri­á­ban kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már elítélték.

Ezt meg­ha­la­dó­an a két vád­lott Magyar­or­szá­gon is érté­ke­sí­tett 2016. év végén egyik vádlott-társuknak továb­bi 300 gramm mari­hu­á­nát 450.000 forin­tért, vala­mint I. rendű vád­lott 2017 nya­rán a másik vádlott-társuknak 190 gramm mari­hu­á­nát 285.000 forin­tért. A kábí­tó­szert ezen vád­lot­tak rész­ben továbbértékesítették.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott két tár­sá­val együtt 2017 nya­rá­tól 2017. októ­ber köze­pé­ig az egyi­kük Vas megyei köz­ség­ben talál­ha­tó hét­vé­gi házá­ban kábí­tó­szer ter­mesz­tés­hez szük­sé­ges spe­ci­á­lis esz­kö­zök­kel, vala­mint a kábí­tó­szer fel­dol­go­zá­sá­ra kiala­kí­tott beren­de­zé­sek­kel ellá­tott kan­na­bisz ültet­vényt tar­tott fenn és gon­do­zott. Az ültet­vé­nyen keres­ke­dés cél­já­ból 65 tő kan­na­bisz növényt ter­mesz­tet­tek, és majd­nem 20 kg mari­hu­á­nát állí­tot­tak elő.

A Vas Megyei Főügyész­ség a vád­irat­ban négy vád­lott tekin­te­té­ben úgy­ne­ve­zett mér­té­kes indít­ványt tett arra az eset­re, ha az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz­nek, és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való jogukról.