Főoldal » Archív » Életfogytiglanit indítványoz a fellebbviteli főügyészség - A vádlott példátlanul brutális erőszakot irányított

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék meg­döb­ben­tő gát­lás­ta­lan­ság­gal elkö­ve­tett ember­ölés miatt vádolt sze­mé­lyek bűn­pe­ré­ben ítél­ke­zett.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a három vád­lott 2018 feb­ru­ár­já­ban éjsza­ka - vélt sérel­mük meg­tor­lá­sa­ként - egy velük szó­ra­ko­zó fia­tal fér­fit és pár­ját rabolt el, majd hur­colt gép­ko­csi­val egy másik tele­pü­lés­re. A férfi áldo­zat­nak már a jár­mű­ben meg­szúr­ták a nya­kát, később egy sötét pin­cé­ben az élet­tár­sa jelen­lé­té­ben kard­dal és kés­sel szúrták-kaszabolták mind­ad­dig, amíg meg nem halt. A vád­lot­tak az áldo­zat élet­tár­sá­val súlyo­san meg­alá­zó módon bán­tak, egész éjsza­ka fogva tar­tot­ták, meg­ölés­sel fenye­get­ték és kény­sze­rí­tet­ték, hogy végig nézze, amint a pár­ját meg­kí­sér­lik lefe­jez­ni.

A tör­vény­szék előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt két vád­lot­tat élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt. Míg ők a bün­te­tő tör­vény sze­rint leg­alább hosszú évti­ze­de­kig biz­to­san fegy­ház­ban marad­ná­nak, har­ma­dik tár­suk a vele szem­ben kisza­bott 25 évig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­ből 16 év eltel­té­vel fel­té­te­les ked­vez­ménnyel akár sza­ba­dul­hat is. E vád­lott való­já­ban mind­vé­gig kez­de­mé­nye­ző és irá­nyí­tó volt a fia­ta­lok meg­kín­zá­sá­ban, sőt a nőt meg is sebe­sí­tet­te kés­sel.

A megyei főügyész­ség e ter­helt ese­té­ben is élet­fogy­tig tartó fegy­ház kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, a tör­vény­szék azon­ban ami­att, hogy ez a sze­mély az ölési cse­lek­mény­ben tevő­le­ge­sen nem vett részt, így maga­tar­tá­sa csak bűn­se­gédi­nek minő­sül, eny­hébb bün­te­tés­ről hatá­ro­zott.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­ha­tó­ság fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tot­ta, és a vád­lott elve­te­mült­sé­gét is hang­sú­lyoz­va rámu­ta­tott, bűn­tár­sa­i­val bru­tá­lis kegyet­len­ség­gel olyan fia­tal embe­rek­kel szem­ben alkal­ma­zott értel­met­len erő­sza­kot, akik erre okot nem adtak. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a jelen­tős súlyo­sí­tást, azt, hogy az íté­lő­táb­la e vád­lott bün­te­té­sét is élet­fogy­tig tartó fegy­ház­ra vál­toz­tas­sa.

A vád­lot­tak és védő­ik első­sor­ban fel­men­tés, másod­la­go­san a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból fel­leb­bez­tek. A jog­or­vos­la­tok­ról a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.