Főoldal » Hírek » Élettársait kényszerítette prostitúcióra – vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki három nőt – akik közül kettő élet­tár­sa volt – pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­re kény­sze­rí­tett fenye­ge­tés­sel illet­ve bántalmazással.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2013 év eleje és 2019 decem­be­re között több meg­sza­kí­tás­sal élet­tár­si kap­cso­la­tot tar­tott fenn az egyik sér­tet­tel. Ami­kor együtt vol­tak, akkor rend­sze­res bán­tal­ma­zás­sal és fenye­ge­tés­sel arra kény­sze­rí­tet­te a nőt, hogy itt­hon illet­ve Német­or­szág­ban pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­zen. Az abból szár­ma­zó bevé­telt a férfi elvet­te a sér­tet­től. A nő több­ször is meg­pró­bált vég­leg meg­szök­ni a fér­fi­tól, de az min­dig fel­ku­tat­ta és vissza­kény­sze­rí­tet­te magá­hoz. Végül 2019 decem­be­ré­ben sike­rült elme­ne­kül­nie és fel­je­len­tést tennie.

Emel­lett az elkö­ve­tő 2019 őszén az elő­ző­vel rész­ben pár­hu­za­mo­san újabb nővel is élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett, aki bele­egye­zett abba, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get fog foly­tat­ni. Az abból szár­ma­zó tel­jes bevé­telt szin­tén elvet­te a férfi ettől a nőtől is. Továb­bá rend­sze­res bán­tal­ma­zá­sok­kal tar­tot­ta féle­lem­ben a sér­tet­tet, aki emi­att soká­ig félt meg­szök­ni tőle.

Végül sike­rült elszök­nie és új élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­te­nie, de az elkö­ve­tő még ekkor is fel­ku­tat­ta és fenye­ge­tődz­ve egy társa segít­sé­gé­vel pró­bál­ta vissza­sze­rez­ni, de nem járt sikerrel.

Ennél a siker­te­len akci­ó­nál az elkö­ve­tő segí­tő­je­ként eljárt fér­fi­nak az ügy har­ma­dik sér­tett­je panasz­ko­dott elő­ször rossz anya­gi hely­ze­té­ről. Ezután a férfi fel­aján­lot­ta, hogy segí­ti a nőt abban, hogy pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­zon, ha az abból szár­ma­zó bevé­te­le­i­ből része­se­dést ad neki.

A férfi össze­hoz­ta a nőt az előző két nőt is fut­ta­tó elkö­ve­tő­vel, aki utána fel­ügyel­te a sér­tett mun­ká­ját. A köz­ve­tí­tő férfi a továb­bi­ak­ban nem folyt bele a fut­ta­tó és a sér­tett viszo­nyá­ba, de a fel­haj­tói tevé­keny­sé­gé­ért a bevé­tel egy részé­re tar­tott igényt.

Ezen har­ma­dik sér­tet­tet is bán­tal­maz­ta azután az elkö­ve­tő, illet­ve meg­fe­nye­get­te, hogy össze­tö­ri a csont­ja­it, ha nem végzi a munkáját.

Végül azzal az ürüggyel, hogy csa­lád­ját láto­gat­ja meg sike­rült a nőnek kisza­ba­dul­nia a mun­ka­vég­zés helyé­ül szol­gá­ló lakás­ból, majd ezt kihasz­nál­va fel­je­len­tést tett az elkö­ve­tő ellen.

2019 decem­be­ré­ben a fel­je­len­té­sek nyo­mán meg­in­dult nyo­mo­zás során az elkö­ve­tőt végül letar­tóz­tat­ták, így nem volt módja ismét vissza­kény­sze­rí­te­ni a nőket a koráb­bi helyzetükbe.

Az ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség az elkö­ve­tő ellen több­rend­be­li ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, míg társa ellen kerí­tés bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat.