Főoldal » Hírek » Élettársának okozott súlyos sérülést az ittas nógrádi sofőr

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 54 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki 2019 októ­be­ré­ben itta­san oko­zott az élet­tár­sa sérü­lé­sé­vel járó köz­le­ke­dé­si balesetet.

Az eljá­rás ada­tai sze­rint a férfi és a nő 2019. októ­ber 3-án dél­után együtt ita­loz­tak ott­ho­nuk­ban, majd este továb­bi alko­holt akar­tak vásá­rol­ni. Gép­ko­csi­val indul­tak el a köze­li ital­bolt­ba, ahol bevá­sá­rol­tak és már haza­fe­lé tar­tot­tak, mikor Nagy­lóc lakott terü­le­tén, a Kos­suth úton a közepes-súlyos fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság alatt álló férfi ittas­sá­ga miatt nem tudott elha­lad­ni két, az út jobb olda­lán par­ko­ló autó mel­lett. Gép­ko­csi­ja mind­ket­tő­nek neki­üt­kö­zött, majd a temp­lom kerí­té­sé­nek csapódott.

A bal­eset követ­kez­té­ben a jobb első ülé­sé­ben utazó nő bor­da­tö­ré­se­ket és mellkas-, vala­mint arc­zú­zó­dá­so­kat szen­ve­dett, a három jármű és a temp­lom­ke­rí­tés megrongálódott.

A hely­szín­re riasz­tott rend­őrök­nek a nő azt állí­tot­ta, hogy ő veze­tett, de az akkor­ra ugyan­csak oda­ér­ke­ző szü­lei elmond­ták, hogy a lányuk nem is tud vezet­ni, csak az élet­tár­sát akar­ja men­te­ni. Ekkor a férfi elis­mer­te a veze­tés tényét.

A bal­eset oka a vád­lott ittas­sá­ga volt, ezért a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot elle­ne a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon, mely­ben – figye­lem­mel bün­tet­len elő­éle­té­re és a sér­tett meg­bo­csá­tá­sá­ra – fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, továb­bá a 40.000 Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re tett indítványt.

A bal­eset­nek nem csak bün­te­tő­jo­gi követ­kez­mé­nyei lehet­nek: a férfi által a másik két jár­mű­ben és a temp­lom­ke­rí­tés­ben oko­zott anya­gi kárt a gép­ko­csi­ja biz­to­sí­tó­ja meg­té­rí­ti a káro­sul­tak­nak, de a bal­eset oko­zó­ja szá­mít­hat rá, hogy a biz­to­sí­tó eze­ket a kifi­ze­té­se­ket a köte­le­ző fele­lős­ség­biz­to­sí­tás­ra vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok alap­ján vissza fogja köve­tel­ni tőle, mivel a bal­ese­tet ittas álla­pot­ban okozta.