Főoldal » Hírek » Élettársával és annak kiskorú lányával is erőszakoskodott egy férfi - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is bűnös­nek mond­ta ki azt a vád­lot­tat, aki élet­tár­sá­val és kis­ko­rú nevelt lányá­val éve­ken át erőszakoskodott.

A Somogy megyei tele­pü­lé­sen élő férfi élet­tár­sát 2010-től 2020. decem­be­ré­ig előbb havi, utóbb heti rend­sze­res­ség­gel, ese­ten­ként sérü­lé­se­ket okoz­va bán­tal­maz­ta. Emel­lett a sér­tett élet­társ kis­ko­rú lányát 2018. októ­be­ré­től 2021. janu­ár­já­ig erő­szak­kal, illet­ve bán­tal­ma­zás­sal több­ször arra kény­sze­rí­tet­te, hogy vele sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végezzen.

Az első­fo­kon eljárt Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat 2022. júli­u­sá­ban 18. élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak, kap­cso­la­ti erő­szak, vala­mint kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 12 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a véde­lem fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

A másod­fo­kon eljárt a Pécsi Íté­lő­táb­la jog­erős íté­le­té­vel a vád­lott bün­te­té­sét 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re enyhítette.