Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Élettársi konfliktus vezetett szurkáláshoz - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy pár egy buda­pes­ti alul­já­ró­ban keve­re­dett egy­más­sal konf­lik­tus­ba. A nő a fér­fi­ra támadt, később a férfi egy olló­val élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ta a nőt. A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­tá­ban mind­két vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lot­tak - egy 35 éves férfi és egy 43 éves nő - a vád­be­li idő­szak­ban haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­tat­tak. 2019. már­ci­us 8-án az esti órák­ban a VIII. kerü­let Blaha Lujza téri alul­já­ró­ban tar­tóz­kod­tak mások tár­sa­sá­gá­ban és zenét hallgattak.

A vád­irat sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő nő tán­col­ni kez­dett, és nem akart fel­men­ni az alul­já­ró­ból a szin­tén ittas élet­tár­sá­val, aki emi­att szó­vál­tást kez­de­mé­nye­zett vele. A nő egy másik sze­mélyt ölel­ge­tett, utána foly­tat­ta a tán­co­lást, és hir­te­len élet­tár­sá­ra támadt, meg­rúg­ta és több­ször meg­ütöt­te, majd ismét tán­colt. A férfi hátul­ról átka­rol­ta a nőt, mire a nő kisza­ba­dult, és ennek során ismét meg­ütöt­te élet­tár­sát, ezután egy­más­sal szem­ben állva tovább vitat­koz­tak. Kis idő eltel­té­vel a nő odébb ment, a férfi azon­ban a vitát foly­tat­va követ­te, mire a nő két­szer meg­lök­te és meg­ütöt­te. Ezt köve­tő­en még vitat­koz­tak, és a férfi elő­vett egy ollót, ami­vel bán­tal­maz­ta a nőt, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, az érte­sí­tett men­tők elszállították.

A férfi által táma­dott test­tá­jék­ra, az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re, az erő­be­ha­tá­sok­ra, illet­ve az elszen­ve­dett sérü­lé­sek­re figye­lem­mel a nő halá­la bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­ge is fenn­állt, amibe a férfi leg­alább belenyugodott.

A férfi elhagy­ta az alul­já­rót, és a Dohány utcá­ban szó­vál­tást kez­de­mé­nye­zett egy másik fér­fi­val akit több­ször meg­lö­kött, és egy­szer ököl­lel arcon ütöt­te. A sér­tett az ütés­től a föld­re esett, azon­ban nem sérült meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a táma­dó fér­fi­val - mint vissza­eső­vel - szem­ben ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt, a nő - mint több­szö­rös vissza­eső - ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A férfi jelen­leg más ügy­ben tölti jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés büntetését.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ami­kor a nő tán­col, majd a fér­fi­ra támad, illet­ve a férfi átka­rol­ja, a nő pedig kisza­ba­dul, és ismét élet­tá­rá­sá­ra támad.