Főoldal » Archív » Életveszélyes állapotba került a társától kapott drogoktól – vádemelés

Gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség egy férfi ellen, aki a biz­ton­ság­gal fogyaszt­ha­tó mennyi­sé­gű kábí­tó­szer több­szö­rö­sét adta át tár­sá­nak, aki azt elfogyasztotta.

A vád sze­rint a férfi 2017 máju­sá­ban egy büntetés-végrehajtási inté­zet­ben volt letar­tóz­ta­tás­ban. Egyik este egy szin­tén letar­tóz­ta­tás­ban lévő tár­sá­nak átadott egy sár­gás színű és egy fehér színű, gyur­ma álla­gú anya­got tar­tal­ma­zó zacs­kót, aki a zacs­kó tar­tal­mát még aznap elfogyasztotta.

Ezt köve­tő­en a férfi a zár­ká­já­ban rosszul lett, az esz­mé­le­tét is elvesz­tet­te, a hozzá kiér­ke­ző men­tők a helyi kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A nyo­mo­zás során kide­rült, hogy a sér­tett leg­alább 100-150 mg, 20-100 adag­nak meg­fe­le­lő ADB-Fubinaca típu­sú kábí­tó­szert fogyasz­tott el, mely­nek követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes álla­po­tot okozó mér­ge­zést szen­ve­dett, mely a gyors orvo­si segít­ség nél­kül a halá­lá­hoz veze­tett volna.

A vád­lott a drog átadá­sa során nem járt el kellő körül­te­kin­tés­sel, úgy adta át tár­sá­nak a kábí­tó­szert, hogy annak össze­té­te­lét, embe­ri szer­ve­zet­re gya­ko­rolt hatá­sát és a biz­ton­ság­gal fogyaszt­ha­tó mennyi­sé­get nem ismerte.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben – aki testi sér­tés miatt már koráb­ban is volt bün­tet­ve – vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint a koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.