Főoldal » Hírek » Életveszélyes sérülést okozott egy őrizetlenül hagyott légfegyver - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen a meg­töl­tött lég­fegy­vert őri­zet­le­nül hagy­ta, amely elsült és a gyer­me­ké­nek élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. már­ci­us 28-án a házas­tár­sá­val és két kis­ko­rú gyer­me­ké­vel átment a szom­széd­já­hoz, ahová magá­val vitte a lég­pus­ká­ját is, azzal a csa­lá­di ház udva­rán a szom­széd­dal célba lőt­tek. Miu­tán a lövé­sze­tet befe­jez­ték, a vád­lott a lég­pus­kát meg­tölt­ve a csa­lá­di ház falá­nak támasz­tot­ta és annak hátat for­dít­va, mint­egy 6-8 méter­re a szom­széd­dal beszél­ge­tett. A vád­lott gyer­me­ke a lég­fegy­ver köze­lé­ben fut­ká­ro­zott, a fegy­ver a föld­re zuhant, elsült és a kis­ko­rú sér­tet­tet a has­tá­jé­kán a lőszer elta­lál­ta. A gyer­mek a lövés követ­kez­té­ben a has­fa­lat meg­nyi­tó élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett.

A sér­tett sérü­lé­se azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott a lég­fegy­vert őri­zet­le­nül hagy­ta, és nem gon­dos­ko­dott arról, hogy a gyer­mek annak köze­lé­be ne jut­has­son.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv a gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tést élet­ve­szé­lyes sérü­lés oko­zá­sa ese­tén egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.