Főoldal » Hírek » Életveszélyes sérülést okozott, majd megfenyegette a szemtanút - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség súlyos testi sér­tés vét­sé­ge és bün­te­tő­ügy­ben kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 16 éves fia­tal­ko­rú férfi ellen, aki 2021 máju­sá­ban a dél­utá­ni órák­ban Múcsony tele­pü­lé­sen egy romos épü­let­ben talált beton­da­ra­bot lóbált, dobált, ami­kor az kiesett a kezé­ből, lezu­han­va ráesett az ott tar­tóz­ko­dó kis­ko­rú fiúra, a kopo­nya benyo­ma­tos töré­sé­vel járó élet­ve­szé­lyes sérü­lést okoz­va. A vád­lott úgy akar­ta eltit­kol­ni cse­lek­mé­nyét, hogy a sér­tett test­vé­rét – az ese­mé­nyek szem­ta­nú­ját – azzal fenye­get­te meg, hogy­ha azt bár­ki­nek elmond­ja, megveri.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021 máju­sá­ban a dél­utá­ni órák­ban Múcsony tele­pü­lé­sen egy isko­la előt­ti terü­le­ten fut­bal­lo­zott három kis­ko­rú fiú­val. A labda átke­rült a szom­szé­dos romos álla­po­tú, három­szin­tes beton­épü­let terü­le­té­re. Vala­mennyi­en az épü­let­hez men­tek, a vád­lott fel­ment a felső szint­re, ahol talált egy beton­da­ra­bot, amely­ből vas­rúd állt ki. Ezt több­ször fel­emel­te, dobál­ta, lóbál­ta, azon­ban az kiesett a kezé­ből, és lezu­han­va, ráesett a föld­szin­ten tar­tóz­ko­dó kis­ko­rú sér­tett­re, neki 8 napon túl gyó­gyu­ló köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes kopo­nya­tö­rés sérü­lést okozva.

A vád­lott azon­nal a sér­tett­hez ment, vérző sérü­lé­sét a póló­já­val csil­la­pí­tot­ta, vala­mint víz­zel öblí­tet­te, majd az orvo­si ügye­let­re vitte.

A vád­lott viszont el akar­ta kerül­ni a cse­lek­mé­nyé­vel kap­cso­la­tos fele­lős­ség­re vonást, ezért a sér­tett kis­ko­rú test­vé­rét, aki az ese­mé­nyek szem­ta­nú­ja volt, azzal fenye­get­te meg, hogy­ha elmond­ja, hogy a sérü­lést ő okoz­ta, megveri.

A kis­ko­rú fiú ettől való félel­mé­ben az első rend­őr­sé­gi tanú­ki­hall­ga­tá­sa során eltit­kol­ta a tör­tén­te­ket, majd foly­ta­tó­la­gos meg­hall­ga­tá­sa­kor fel­tár­ta, hogy való­já­ban mi történt.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indít­vá­nyo­zott azzal, hogy annak tar­ta­má­ra a bíró­ság ren­del­je el párt­fo­gó felügyeletét.