Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Életveszélyes tolatás az autópályán- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség az ellen a férfi ellen, aki az M7-es autó­pá­lya Bala­to­na­ka­rattya mel­let­ti sza­ka­szán 200 métert tola­tott a külső sáv­ban, miköz­ben a jár­mű­vek nagy sebes­ség­gel halad­tak el mellette. 

A vád­irat sze­rint a 81 éves férfi 2020. júni­us 1-jén kora dél­után sze­mély­gép­ko­csi­já­val a Bala­ton felé haj­tott az autó­pá­lyán, melyet Bala­to­na­ka­rattyá­nál sze­re­tett volna elhagy­ni. Ám a vád­lott elvé­tet­te a lehaj­tót, és tovább­ment Sió­fok felé. Téve­dé­sét azon­nal ész­lel­te, ezért féke­zett, és a lehaj­tó­tól mint­egy 200 méter­re a külső for­gal­mi sáv­ban meg­állt. Az autós ezek után még min­dig a külső for­gal­mi sáv­ban, kissé a leál­ló­sáv felé tart­va tola­tás­ba kez­dett, miköz­ben 8-10 jármű ment el mellette.

Egy, a vád­lott mögött köz­le­ke­dő autó a for­ga­lom miatt nem tudott kitér­ni a belső sávba, így a benne utazó négy­ta­gú csa­lád csak annak köszön­het­te az ütkö­zés elke­rü­lé­sét, hogy a sofőr a sza­bály­ta­lan­ko­dó jár­mű­vet látva inten­zív féke­zés­be kez­dett, az elkö­ve­tő pedig sze­ren­csés módon épp elér­te a lehaj­tót és kito­la­tott a csa­lád autó­ja elől.

Az autó­pá­lya úttest­jén a for­gal­mi okból szük­sé­ges ese­tet kivé­ve tilos meg­áll­ni és ugyan­csak tilos hát­ra­me­ne­tet végez­ni. A meg­vá­dolt férfi ezek­nek a sza­bá­lyok­nak a szán­dé­kos meg­sze­gé­sé­vel az autó­pá­lyán nagy sebes­ség­gel köz­le­ke­dő többi jármű uta­sá­nak éle­tét, testi épsé­gét veszély­nek tette ki.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő eltil­tás­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.