Főoldal » Hírek » Életveszélyesen megsérült egy táskájáért bántalmazott időskorú nő - vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye-videóval

A vád sze­rint egy 27 éves nő egy pest­er­zsé­be­ti busz­meg­ál­ló­ban nagy erő­vel fel­lö­kött egy idős­ko­rú nőt azért, hogy a tás­ká­ját meg­sze­rez­ze. A sér­tett az esés során súlyos, élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lést szen­ve­dett. A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nőt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés, vala­mint rab­lás minő­sí­tett bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­irat sze­rint a vád­lott nő 2020. júli­us 30-án a reg­ge­li órák­ban a XX. kerü­le­ti „Sós­für­dő” nevű busz­meg­ál­ló­ban figyelt fel az idős­ko­rú sér­tett­re, majd a tás­ká­já­nak meg­szer­zé­se érde­ké­ben, a 83 éves nőt nagy erő­vel fel­lök­te. A lökés hatá­sá­ra a sér­tett elesett, a vád­lott ekkor kikap­ta a tás­kát a kezé­ből, és azzal együtt elfu­tott a HÉV átjá­ró irá­nyá­ba. Mene­kü­lés köz­ben átku­tat­ta a sér­tett tás­ká­ját, és a sér­tett pénz­tár­cá­já­ban lévő 25.000 Ft kész­pénzt eltet­te, a táska továb­bi tar­tal­mát pedig eldobálta.

A rab­lást látva, egy arra járó férfi az idős­ko­rú sér­tett segít­sé­gé­re sie­tett, ezután pedig az elkö­ve­tő után sza­ladt, és őt meg­ál­lí­tot­ta, majd egy szin­tén arra járó sza­bad­na­pos rend­őr segít­sé­gé­vel a rend­őrök kiér­ke­zé­sig visszatartotta.

A sér­tett­nek a föld­re lökés során a feje súlyo­san sérült, a sérü­lés élet­ve­szé­lyes volt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 27 éves nőt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint rab­lás minő­sí­tett bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A tér­fi­gye­lő kame­ra fel­vé­te­le az Ügyész­ség You­tu­be csa­tor­ná­ján, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://youtu.be/1ndrfTOl_3A.

Az üggyel kap­cso­la­tos koráb­bi, juta­lom ado­má­nyo­zá­sá­ról szóló rend­őr­sé­gi hír és videó itt megtekinthető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/szervezeti-hirek/budapest-rendorfokapitanya-jutalmat-adott