Főoldal » Archív » Életveszélyt okozó testi sértés egy budapesti építkezésen - vádemelés

A vád sze­rint egy negy­ven­öt éves épít­ke­zé­si mun­kás tavaly ápri­lis­ban egy III. kerü­le­ti épít­ke­zé­sen olyan súlyo­san bán­tal­ma­zott egy másik fér­fit, hogy a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

A vád­lott és a sér­tett külön­bö­ző buda­pes­ti épít­ke­zé­se­ken dol­goz­tak, egy­mást látás­ból ismerték. 

A vád­irat sze­rint 2017. ápri­lis 10-én dél­után a sér­tett ittas álla­pot­ban meg­je­lent azon a III. kerü­le­ti épít­ke­zé­si terü­le­ten, ahol a vád­lott is dol­go­zott azért, hogy egy álta­la koráb­ban köl­csön­adott dol­got vissza­kér­jen egy másik munkástól.

A sér­tett két mun­ka­tár­sá­val gép­ko­csi­val érke­zett az épít­ke­zés­re, ahova azon­ban nem tud­tak behaj­ta­ni, mert egy másik gép­jár­mű eláll­ta az utat. A sér­tett ezt szóvá tette a gép­ko­csi veze­tő­jé­nek, és emi­att köz­tük szó­vál­tás ala­kult ki. A vitát meg­hal­lot­ta a vád­lott is, aki  bele­szólt a beszél­ge­tés­be, miköz­ben a sér­tet­tel ő is összeszólalkozott.

A vád­lott a vita hevé­ben a kezé­ben tar­tott kőmű­ves kala­páccsal az épülő ház eme­le­té­ről egy lét­rán lement, majd a kala­páccsal igen nagy erő­vel a mell­ka­sán meg­ütöt­te a sér­tet­tet. Ezután vissza­in­dult a helyé­re, a sér­tett ekkor egy tég­lát dobott utána, de nem talál­ta el. 

A sér­tett elhagy­ta az épít­ke­zés terü­le­tét, de rövid időn belül rosszul lett, ezért men­tő­ket hívott, akik kór­ház­ba szállították.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben bor­da­tö­rést, vala­mint a tüdő zúzó­dá­sát szen­ved­te el, amely sérü­lés élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idé­zett elő.

Az elkö­ve­tőt a Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja,  amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.