Főoldal » Hírek » Életveszélyt okozó ütés - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 44 éves haj­lék­ta­lan férfi egy szin­tén haj­lék­ta­lan, éppen kére­ge­tő isme­rő­sé­vel szó­vál­tás­ba keve­re­dett, amely­nek során olyan erő­vel ütöt­te meg a sér­tet­tet a fején, hogy a férfi elesett, és a feje nagy erő­vel az úttest asz­falt bur­ko­la­tá­hoz csapódott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tott, és jel­lem­ző­en a VIII. kerü­let, Corvin-negyedben és annak kör­nyé­kén tar­tóz­ko­dott.  A vád­lott 2020. júli­us 5-én, már dél­után­tól két, szin­tén haj­lék­ta­lan isme­rő­sé­vel - köz­tük a sér­tet­tel - együtt ita­lo­zott. Este mind a hár­man az Üllői út és József körút keresz­te­ző­dé­sé­nél tar­tóz­kod­tak, ahol az akkor­ra már ittas sér­tett az úttes­ten, a for­gal­mi sávok közöt­ti terü­le­ten kére­ge­tett az arra köz­le­ke­dő, az útke­resz­te­ző­dés­ben las­sí­tó, illet­ve meg­ál­ló gép­ko­csik vezetőitől.

A szin­tén ittas álla­pot­ban lévő vád­lott ekkor oda­ment a sér­tett­hez, és – meg nem álla­pít­ha­tó okból – szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük. Ennek során a vád­lott meg­ütöt­te a sér­tet­tet a fején, aki pedig véde­ke­zés­ként vissza­ütött, a vád­lott feje irá­nyá­ba. Har­ma­dik tár­suk ekkor oda­ment hoz­zá­juk és meg­pró­bál­ta őket lecsil­la­pí­ta­ni, a vád­lott azon­ban erre nem rea­gált, ezután is több­ször meg­lök­te, meg­rúg­ta a sér­tet­tet, majd néhány perc múlva nagy erő­vel, ököl­lel, két­szer meg­ütöt­te őt a fején. A sér­tett a máso­dik üté­sé­től elesett, és a feje nagy erő­vel az úttest asz­falt bur­ko­la­tá­hoz csapódott.

A vád­lott ekkor azon­nal elhagy­ta a hely­színt, és egy köze­li meg­ál­ló­ban vil­la­mos­ra szállt. A sérült fér­fit járó­ke­lők első­se­gély­ben része­sí­tet­ték, és ők érte­sí­tet­ték a men­tő­ket is.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idéz­tek elő nála. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a koráb­ban hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt már bün­te­tett, vissza­eső­nek minő­sü­lő 44 éves fér­fi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A vide­ón a bán­tal­ma­zás kez­de­ti sza­ka­sza, és a sér­tett véde­ke­ző moz­du­la­tai láthatók.