Főoldal » Archív » Elfogták, majd gyorsított eljárásban bíróság elé állították a strandon lopó férfit Siófokon

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mí­tott 3 napon belül gyor­sí­tott eljá­rás­ban emelt vádat azzal a 27 éves sió­fo­ki fér­fi­val szem­ben, aki a sió­fo­ki sza­bad stran­don ellop­ta egy német nya­ra­ló­ven­dég tele­fon­ját, de még a hely­szí­nen elfogták.

A koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből alig két hét­tel a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se előtt sza­ba­dult, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2018. júli­us 23-án kifi­gyel­te, hogy a sér­tett őri­zet­le­nül hagy­ta az érté­ke­it, és bement a tóba für­de­ni, ezért a töröl­kö­ző­vel leta­kart tás­ká­ja köze­lé­ben leült, majd abban könnyen moz­dít­ha­tó érté­ke­ket keres­ve kutat­ni kez­dett. Végül egy 125.000,-Ft érté­kű mobil­te­le­font és egy 5.000,-Ft érté­kű külső akku­mu­lá­tort lopott el.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét azon­ban látta a sér­tett édes­ap­ja, aki­nek a vád­lott ugyan vissza­ad­ta az akku­mu­lá­tort, azon­ban a tele­fon­nal futás­nak eredt. A sér­tett édes­ap­ja üldöz­ni kezd­te a vád­lot­tat, illet­ve néme­tül meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel, de lema­radt mögöt­te. A néme­tül elhang­zó kiál­tá­sok­ra azon­ban fel­fi­gyelt egy szin­tén a stran­don tar­tóz­ko­dó oszt­rák nya­ra­ló, aki a vád­lott után futott, elfog­ta, és a sió­fo­ki rend­őrök kiér­ke­zé­sig visszatartotta.

A rend­őrök az elkö­ve­tőt őri­zet­be vet­ték, míg a jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tott mobil­te­le­font a sér­tett­nek visszaadták.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság – oszt­va az ügyész­ség állás­pont­ját - a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben 1 év bör­tön­bün­te­tést és 1 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki. Az íté­let ellen az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést, vala­mint indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, amit a bíró­ság elrendelt.