Főoldal » Archív » Elhajtott a taxival az utas - vádemelés - FOTÓVAL

A 25 éves férfi a taxi­so­főr enge­dé­lye nél­kül, önké­nye­sen vitte el a jár­mű­vet, ami­vel ezután köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet okozott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. decem­ber 10-én éjfél körül taxi­val uta­zott, ami­vel a sofőr a IX. kerü­let, Hal­ler utcá­ban meg­állt, majd rövid időre kiszállt az autó­ból, és attól kb. 20 méter­re eltávolodott.

Ekkor a férfi a sofőr távol­lé­tét kihasz­nál­va, átült a veze­tő ülés­be, és elhaj­tott a gép­ko­csi­val. Az önké­nye­sen elvett jár­mű­vel a vád­lott ezután a IX. kerü­let, Lónyay utcá­ban köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet oko­zott, ahon­nan azon­ban tovább haj­tott, végül a meg­sé­rült gép­ko­csit az V. kerü­let­ben, a Pesti alsó rak­par­ton, a Sza­bad­ság híd­nál állí­tot­ta le, majd abból kiszállt, és a taxit hát­ra­hagy­va távozott.

A vád­lott által oko­zott bal­eset követ­kez­té­ben a gép­jár­mű­ben 390.000 forint kár kelet­ke­zett, amely nem térült meg.

A fér­fi­val szem­ben a Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű ter­helt ese­té­ben a vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra négy és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.