Főoldal » Hírek » Elismerések a Békés megyei ügyészi szerveknél az Ügyészség Napja alkalmából

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. évi kihir­de­té­sé­nek, és ezzel az önál­ló ügyész­sé­gi szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sá­nak az emlé­ké­re 1991. óta min­den év júni­us 10-én ünne­pe­li az ügyé­szi szer­ve­zet a Magyar Ügyész­ség Nap­ját. Ebben az évben az ügyé­szi szer­ve­zet a 150 éves fenn­ál­lást ünne­pe­li egész éven át tartó ren­dez­vény­so­ro­zat­tal, amely­nek egyik ran­gos ese­mé­nyé­re, az elis­me­ré­sek átadá­sá­ra került sor a júni­us 10-ei évfor­du­ló­hoz kapcsolódóan.

A koronavírus-járvány ebben az évben sem tette lehe­tő­vé a köz­pon­ti és a helyi ünnep­ség meg­szer­ve­zé­sét, ezért a leg­főbb ügyész által ala­pí­tott és ado­má­nyo­zott elis­me­ré­se­ket szűk kör­ben adta át dr. Berg Márta mb. főügyész a Békés megyei ügyé­szi szer­vek­nél kima­gas­ló tel­je­sít­ményt nyúj­tó munkatársaknak.

A leg­főbb ügyész a kima­gas­ló szak­mai fel­ké­szült­ség­gel, pél­da­mu­ta­tó hiva­tás­tu­dat­tal vég­zett veze­tői, szak­mai és inst­ruk­to­ri mun­ká­já­nak elis­me­ré­sé­ül Var­gha Ferenc-díjat ado­má­nyo­zott dr. Pap Tamás cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész, békés­csa­bai járá­si veze­tő ügyész­nek.

Az ügyész­sé­gi szol­gá­lat­ban huza­mos időn át nyúj­tott, kiemel­ke­dő tevé­keny­sé­gé­ért a leg­főbb ügyész emlék­tár­gyat ado­má­nyo­zott Far­kas Mária főügyész­sé­gi tiszt­vi­se­lő­nek.

Szín­vo­na­las szak­mai mun­ká­ja elis­me­ré­sé­ül dr. Luga­si József bat­to­nyai járá­si ügyész­sé­gi ügyész­nek, lel­ki­is­me­re­te­sen vég­zett mun­ká­ja elis­me­ré­sé­ül Lévár­di Melin­da Erzsé­bet főügyész­sé­gi tiszt­vi­se­lő­nek, kitar­tó szor­ga­lom­mal vég­zett mun­ká­ja elis­me­ré­sé­ül Tóth Edina szeg­hal­mi járá­si ügyész­sé­gi írnok­nak, míg kiemel­ke­dő szor­ga­lom­mal vég­zett mun­ká­ja elis­me­ré­sé­ül Kun Lász­ló­né főügyész­sé­gi fizi­kai alkal­ma­zott­nak ado­má­nyo­zott Ered­mé­nyes Mun­ká­ért Okle­vél elis­me­rést a leg­főbb ügyész nevé­ben a meg­bí­zott főügyész.

Az évfor­du­ló­hoz kap­cso­ló­dó egyes ese­mé­nyek­ről, így az ország­gyű­lés elnö­ké­nek és a leg­főbb ügyész­nek az ünne­pi beszé­dé­ről – a közös­sé­gi média olda­la­ink mel­lett – az ügyész­sé­gi hon­lap „Ügyész­ség 150” rova­tá­ban is tájékozódhatnak.

https://ugyeszseg.hu/category/az-ugyeszsegrol/ugyeszseg-150/