Főoldal » Hírek » Elismerések az Ügyészség Napja alkalmából - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség és szer­ve­ze­ti egy­sé­ge­i­nek mun­ka­tár­sai közül nyolc­an része­sül­tek elis­me­rés­ben idén az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból, emel­lett egy pályá­zat is elis­me­rést kapott.

Az ügyész­sé­get a kirá­lyi ügyész­ség­ről szóló 1871. évi 33. tör­vény­cikk 1871. júni­us 10. nap­ján hívta élet­re. Ezért 1991 óta min­den évben ezen a napon ünne­pel­jük az ügyész­ség napját.

Ezen alka­lom­ból Leg­főbb Ügyész úr Kozma Sán­dor díj­ban része­sí­tet­te dr. Takács Róbert főügyész­he­lyet­test ügyé­szi és veze­tői fel­ada­ta­i­nak hosszú időn át kima­gas­ló szín­vo­na­lon, pél­dás elhi­va­tott­ság­gal tör­té­nő ellá­tá­sá­ért, dr. Sütő Csaba alügyész Szé­kely Ferenc díjat vehe­tett át a szak­mai mun­ká­ban, tanul­má­nyok­ban, vala­mint a tudo­má­nyos tevé­keny­ség­ben nyúj­tott kiemel­ke­dő tel­je­sít­mé­nyé­ért. Dr. Mészá­ros Zsolt főügyész­sé­gi cso­port­ve­ze­tő ügyész és Csu­ká­né Varga Mária írnok az ügyész­sé­gi szol­gá­lat­ban huza­mos időn át nyúj­tott kiemel­ke­dő tevé­keny­sé­gé­ért Ügyész­sé­gi Emlék­gyű­rűt kapott.

Ered­mé­nyes Mun­ká­ért Okle­vél elis­me­rés­ben része­sült dr. Gosz­to­la Kata­lin járá­si ügyész­sé­gi ügyész, Pál­fi­né dr. Halász Orso­lya járá­si ügyész­sé­gi ügyész, dr. Sticz Tamás járá­si ügyész­sé­gi ügyész és Vései Ger­gely főügyész­sé­gi tisztviselő.

Dr. Bodor Krisz­ti­na főügyész­he­lyet­tes a Kozma Sán­dor Tudo­má­nyos Pályá­zat­ra benyúj­tott pálya­mun­ká­já­ért része­sült elismerésben.